Skip to content

Steriliserade får inget skadestånd av JK - kränkning får godtas utifrån rådande samhällsnormer

161 personer som fram till 2013 tvingades sterilisera sig för att få genomgå könskorrigering har vänt sig till Justitiekanslern med anspråk på skadestånd från staten. JK Anna Sakrhed avslår dock samtliga anspråk eftersom hon anser att det inte finns någon rättslig grund för att betala ut skadestånd.

 

JK tog under förra året emot ett stort antal skadeståndsanspråk från personer som tvingats sterilisera sig i samband med att de fått ändrad könstillhörighet. Personerna hävdar att kravet på sterilisering för få genomgå könskorrigering har stridit mot både grundlagen och Europakonventionen.

De sökande har ge­nomgått steri­lisering enligt den tidigare så kallade köns­­tillhörig­hetslagen. Ingreppen har skett från mitten av 1970-talet och fram till februari 2013.

Steriliseringskravet upphörde att gälla från och med den 1 juli 2013.

JK bedömer dock att staten inte kan anses vara skadeståndsskyldig på vare sig konventionsrättslig eller annan grund med anledning av steriliseringskravet. Inte heller anser JK att staten har något ansvar för skador som har uppkommit i samband med ingreppet.

JK skriver att ingreppet visserligen inneburit en inskränkning av rätten till skydd för privat- och familjeliv enligt Europarättskonventionen, men att denna inskränkning kan godtas i ljuset av rådande samhällsnormer och då syftet med steriliseringskravet varit att skydda andra personers rättigheter – nämligen barn som ansågs ha rätt till exempelvis en biologisk mor som också juridiskt var kvinna.  

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt