Skip to content

KU:s granskning av regeringen mer än bara Nuonaffären - här är fem övriga ärenden

Statsminister Fredrik Reinfledt (M) frågas ut i KU

Konstitutionsutskottet har avslutat sin årliga granskning av regeringen. I fler ärenden än den så kallade Nuonaffären riktar utskottet kritik mot regeringen.

 

Bland de ärenden som KU har utrett ingår bland annat migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer, Vattenfalls köp av Nuon och att statsbudgetens anslag till bistånd också gått till att betala löner.

Sammanfattningsvis kommer KU fram till följande:

Bemanningen av försvarsmakten

 Riksdagen beslutade 2009 om hur Försvarsmaktens insatsorganisation skulle utformas fram till 2014 och KU har nu granskat regeringens information till riksdagen angående bemanningen av insatsorganisationen 2014.

KU anser att regeringen har brustit i sin styrning av Försvarsmakten. Styrningen på en övergripande, strategisk nivå måste enligt KU bli tydligare samtidigt som styrningen i sakfrågor bör minska.

Enligt KU finns också brister i regeringens återrapportering till riksdagen om insatsorganisationens utveckling och Försvarsmaktens förutsättningar att följa riksdagens beslut, vilket anses allvarligt.

Biståndsministerns lön togs av biståndsanslaget

 KU har granskat utrikesminister Carl Bildts (M) och före detta biståndsminister Gunilla Carlssons (M) hantering av statsbudgetens anslag till bistånd.

Utskottet anser dock inte att det faktum att biståndsministerns och hennes statssekreterares löner tagits från biståndsanslaget strider mot riktlinjerna.

Migrationsministerns aktieaffärer

 Enligt KU har det inte förekommit några formella fel kring migrationsminister Tobias Billströms (M) aktiehandel. KU anser inte heller att det har gjorts några fel i sekretessbedömningen av uppgifter om när aktierna köptes.

Omregleringar av apoteks-, telekom- och elmarknaden

KU har granskat regeringens arbete med omregleringar då kritik har framförts från bland annat Riksrevisionen av hur omregleringarna har gått till.

Enligt KU finns systematiska brister både i regeringens beredning och i tillsynen av omregleringarna, vilket sannolikt har lett till onödiga samhällskostnader. Enligt utskottet är bristerna kopplade till regeringens styrning av myndigheter och andra organ.

Regeringens bedömning av EU-förslag om en europeisk åklagarmyndighet

 Utskotten prövar om lagförslag från EU följer den så kallade subsidiaritetsprincipen. Inför prövningen kan utskotten be regeringen om en bedömning, som regeringen då är skyldig att lämna inom två veckor.

KU konstaterar att regeringen inte informerade justitieutskottet i tid då utskottet bad om en bedömning angående förslaget om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet, trots att justitieutskottet gav regeringen hela fyra veckors svarstid. KU riktar kritik mot regeringen.

Regeringens hantering av Vattenfalls köp av Nuon

 KU konstaterar att det inte finns dokumentation som visar att man har följt reglerna om att informera Statsrådsberedningen om det tilltänkta köpet.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har uppgett för KU att han vid tidpunkten för köpet inte fått information. Å andra sidan anges i en promemoria från Näringsdepartementet att partiledarna informerats av dåvarande näringsminister Maud Olofsson (C).

KU konstaterar att båda uppgifterna inte kan vara korrekta. Utskottet anser att statsministern har det övergripande ansvaret för att beredningsprocesserna, informationen och kommunikationen inom regeringen och Regeringskansliet fungerar.

Det har enligt KU förekommit brister i både kommunikationen och i tillämpningen av regelverket.

KU kritiserar Maud Olofsson för brister i den gemensamma beredningen, den interna informationen samt dokumentationen i samband med regeringens hantering av köpet.

Utskottet välkomnar att kraven på dokumentation har skärpts.

Att Maud Olofsson valt att inte medverka i en utfrågning i KU i samband med granskningen har gjort det svårare för utskottet att klarlägga händelseförloppet. Utskottet kommer med anledning av detta att utvärdera frågan om före detta ministrars medverkan i riksdagens arbete med att kontrollera regeringen ska regleras.

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt