Skip to content

Oenig kammarrätt beviljar bistånd för dator – nödvändigt för skälig levnadsnivå

En 43-årig kvinna från Karlskrona och en 53-årig man från Norrköping som fått avslag på sina ansökningar om ekonomiskt bistånd för inköp av dator får nu rätt i kammarrätten.


Två nämnder avslog en idag 53-årig mans respektive en 43-årig kvinnas ansökningar om ekonomiskt bistånd för inköp av dator.

Kvinnan hade tidigare haft en dator som gått sönder och behövde enligt henne själv en ny för att kunna betala sina räkningar. Hon ansåg även att hon behövde en dator för att kunna hålla kontakt med sina vänner, som bodde långt bort.

Mannen hade till följd av ändrade familjeförhållanden inte längre tillgång till någon dator och ansåg sig vara i behov av en för att kunna studera och hålla kontakt med Arbetsförmedlingen. Både mannen och kvinnan överklagade avslagsbesluten.

Förvaltningsrätten fann att kvinnan var berättigad till bistånd för inköp av dator och biföll hennes överklagande.

Avseende mannen konstaterades att han enligt egen uppgift saknade dator i hemmet. Nämnden borde därför inte ha avslagit hans ansökan med motiveringen att hemutrustningen inte kunde innefattas i vad som betecknas som nödvändigt för att uppnå en skälig levnadsnivå. Beslutet upphävdes därför och målet återförvisades till nämnden för fortsatt handläggning.

Kammarrätten konstaterar nu, i två olika domar, att mannen och kvinnan har fått bistånd till sin försörjning under en längre tid och att det inte framkommit att de kunnat tillgodose sina behov av dator med egna medel inom skälig tid.

Mannen har också förklarat sig vilja ha bistånd till en dator istället för till en TV, vilket nämnden såvitt framgått är beredd att bevilja honom med åtminstone ett visst belopp.

Mannen och kvinnan får därför enligt kammarrätten anses vara i behov av bistånd till en dator för att vara tillförsäkrade en skälig levnadsnivå. Nämndernas överklaganden avslås därför.

En ledamot är skiljaktig och anför att han inte anser att det finns någon generell rätt för den som är i behov av bistånd för sin försörjning att få ekonomiskt bistånd till förvärv av egen dator.

Inte heller anser han att det föreligger några särskilda omständigheter som ger anledning att göra en annan bedömning i dessa fall. Överklagandena borde därför enligt ledamoten ha bifallits.

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt