Skip to content

Riksrevisionen kritisk till regeringens hantering av Försvarsmakten - riksdagens inflytande minskar

En granskning som Riksrevisionen genomfört visar att riksdagen inte har fått tillräckligt tydlig information om Försvarsmaktens omställning och vad denna inneburit. Granskningen visar också att regeringen fått allt större inflytande över försvaret i förhållande till riksdagen.

 

Riksrevisionen har granskat hur Försvarsmakten har förändrats genom de tre senaste försvars- och inriktningsbesluten 2000, 2004 och 2009. Granskningen visar att informationen om förändringarna brustit när det gäller tydlighet och transparens.

Ett skäl till problemen med transparens är enligt Riksrevisionen att målen och kraven som ligger till grund för omställningen har varit breda och öppna för tolkning, vilket gör uppföljning svårt.

Trots de stora förändringar som genomförts har regeringen också bara i begränsad utsträckning följt upp omställningen. Det är därför svårt att få en samlad bild av Försvarsmaktens förändring.

Enligt Riksrevisonen har också nya försvarsbeslut fattats utan att regeringen säkerställt att tidigare beslut har följts upp tillräckligt.

Regeringens bedömning av Försvarsmaktens förmåga har enligt Riksrevisionen på flera sätt varit tveksam. Eftersom regeringen inte jämför med tidigare år blir bedömningen svår att förhålla sig till.

Regeringen och Försvarsmakten har också i ökad utsträckning hänvisat till om myndigheten har löst årets uppgifter, vilket bara delvis ger svar på frågan om Försvarsmakten lever upp till ställda krav i stort.

– Regeringen bör göra målen för försvaret och kraven på förmåga tydligare. Informationen som lämnas till riksdagen bör också bli tydligare så att det i högre grad går att göra jämförelser från år till år, säger riksrevisor Jan Landahl.

Enligt Riksrevisionen har det genom de tre försvars- och inriktningsbesluten under 2000-talet skett en gradvis förskjutning i inflytande från riksdagen till regeringen. Riksdagens beslut har varit övergripande och lämnat stort utrymme för regeringen att styra Försvarsmakten.

Konsekvensen är att det blir svårare att på ett tydligt sätt redovisa och följa upp riksdagens beslut, vilket även gör det svårare för riksdagen att värdera Försvarsmakten och dess förmåga.

Försvarsmaktens omställning har handlat om att förändra försvaret från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar samt om hur Försvarsmakten ska vara utformad och vilket uppdrag myndigheten ska ha. Det har inneburit såväl avveckling av förband och annan rationalisering, som utveckling och förnyelse.

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt