Skip to content

Säkerheten väger tyngre än svensk medborgares kärnrättigheter - terrormisstänkt utvisas

Fredrik Reinfeldt och Mats Melin
HFD:s ordförande Mats Melin, som själv deltog i avgörandet, och statsminister Fredrik Reinfeldt

Mannen har ensam vårdnad om sin son som är svensk medborgare. Säkerhetspolisen, Migrationsverket och regeringen anser dock att mannen ska utvisas ur riket eftersom det befaras att han skulle kunna begå torrorhandlingar här. Högsta förvaltningsdomstolen - som är oenig - har nu beslutat att avslå mannens begäran om rättsprövning av regeringens beslut.

 

Mannen - vars identitet är hemlig och som är medborgare i ett land utanför EU - ansökte hos Migrationsverket om asyl och uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Han åberopade bland annat att han har ensam vårdnad om en son som är svensk medborgare och bosatt här.

Säkerhetspolisen förordade dock av säkerhetsskäl att ansökningen skulle avslås och ansökte om att mannen skulle utvisas enligt lagen om särskild utlänningskontroll.

Migrationsverket avslog i maj 2012 mannens ansökan, biföll samtidigt Säpo:s ansökan och förordnade om bland annat återreseförbud för mannen till Sverige.

Mannen överklagade beslutet till regeringen som i maj 2013 avslog överklagandet. Enligt regeringen kunde det befaras att mannen skulle begå - eller medverka till - terroristbrott.

Mannen begärde därefter att Högsta förvaltningsdomstolen skulle göra en så kallad rättsprövning av regeringens beslut, upphäva detta och återförvisa ärendet till regeringen för ny handläggning.

På grund av att beslutet inte kunde anses innefatta en prövning av mannens civila rättigheter eller skyldigheter slår nu HFD fast att det inte kan bli fråga om någon rättsprövning och avvisar alltså därmed hans ansökan.

HFD anser inte heller att vad som framkommit om sonens förhållanden innebär att hans intressen kan anses ha sådan tyngd att de - ställda mot säkerhetsintresset - kan föranleda resning.

HFD skriver:

"Sådana säkerhetsintressen måste också tillmätas stor vikt vid bedömningen av betydelsen av att NN:s son är unionsmedborgare. Vad som framkommit om sonens förhållanden medför inte att hans intressen kan anses ha sådan tyngd att de, ställda mot säkerhetsintresset, kan föranleda resning. EU-domstolens avgörande i Zambranomålet, liksom senare meddelade domar i samma ämne, föranleder ingen annan bedömning."

Justitierådet Elisabeth Rynning är skiljaktigt och anser, i motsats till majoriteten, att den omständigheten att konsekvensen av beslutet kan bli att sonen går miste om kärnrättigheter som unionsmedborgare väger tyngre än säkerhetsintresset.

Mannen borde därför enligt hennes mening beviljas rättsprövning. Hon skriver:

"Såvitt framgår av handlingarna i målet är NN ensam vårdnadshavare för sin 15-årige son, som är svensk medborgare och har levt tillsammans med honom i Sverige sedan 2009. De närmare konsekvenser som regeringens beslut om utvisning av NN kan ha för sonens möjligheter att faktiskt åtnjuta sina kärnrättigheter som unionsmedborgare, liksom avvägningen mellan dessa rättigheter och de säkerhetsintressen som föranlett beslutet, ska således prövas i en ordning som uppfyller ovan nämnda rättssäkerhetskrav."

 

 

Foto: TT

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

Underlaget för utvisningen borde vara rejält robust men ingenting vi vanliga dödliga kommer att få veta.
Jag får intrycket att NN kastas ut ur landet med omedelbar verkan.

Läs boken "spår" för att få veta mer om hur statens tjänare med öppna ögon blundar för det som är obekvämt:

https://www.gp.se/kulturnoje/recensioner/bocker/1.1962536-lena-sundstrom...

Helt enkelt en välskriven bok som varmt kan rekommenderas till alla som vill lära sig mer om hur det fungerar i praktiten när lagen tolkas av de som har makten.

Jag blir så jävla förbannad när domstolarna gör så här. HD/HFD måste vara helt övertygade om att vad de dömmer är korrekt när det kommer till eu-rätt annars ska de fanimej begära förhandsavgörande. Spyr snart på våra justitieråd, de har redan fått en rejäl knäpp på näsan i och med ne bis in idem och man lär sig inget. Hoppas kommissionen kommer och ger Sverige ett enormt jävla skadestånd så kanske justitieråden vaknar när politkerna flåsar de i nacken. Det är skämmigt att de inte klarar av att förstå acte-clair doktrinen. Om det finns ett skiljaktigt justitieråd är det automatiskt inte så uppenbart som domstolen säger att det är.

Rickard Det är bortkastad tid att reta upp sig på Sverige domstolars representanter för rådande rättsröta ty kunskap kontra motsatt visar sig alltid i resultat så ock avseende i Sveriges Domstolar representanter och Svenska regeringen vars totala okunskap i svar avseende kommissionens formella underrättelser, visar att de inte har en aning om varför svensk domstolspraxis inte står i överensstämmelse med EG rätten.

Samtliga EU Kommissioner har konstant kritiserat Sverige för att Högsta domstolen och Regeringsrätten per automatik ignorerar att inhämta förhandsbesked av EG-domstolen i frågor där EG-rätten aktualiserats och de facto är underlåtenhet ett fördragsbrott, som innebär att svenska domar är felaktiga och justitiemord är mer regel än undantag och deras liv är oavsett upprättelse slagna i spillror för evig tid, så ock om staten Sverige döms att utge miljardskadestånd.
Svenska justitieråds okunskap är förödande och du Rickard har rätt i att "de redan fått en rejäl knäpp på näsan avseende ne bis in idem men de har ingenting lärt", sannolikt för att de inte har en aning om vare sig vad vare sig ordet eller i lagar stiftad betyder.
Mvh.

Följer brittisk politik dagligen. Där har man ett antal fall där säkerhetsrisker inte får utvisas med hänvisning till konventionen om mänskliga rättigheter och rätten till "family life". Varför diskuteras inte den kopplingen i Sverige?

Birgitta Berggren Hedin.
Förvisso följer jag inte brittisk politik däremot följer ett antal utvisningsärenden avseende fastställa säkerhetsrisker i EU stater som dömts till utvisning och i överklagande åberopar att de inte får utvisas med hänvisning till konventionen om mänskliga rättigheter och rätten till "family life", vilket skapat debatt i världens samtliga stater avseende till stater inflyttade säkerhetsrisker, kontra övriga invånare i de staterna rätt till hemfrid och det sistnämnda har vägt tyngre.

I alla demokratiska stater i världen anses invånare eller besökare som stoppar terroristdåd ha civilkurage och i några inte demokratiska stater anses sympatisörer till invånare eller besökare som begått dåden att de har civilkurage.
Säkerhetsrisker är ett politiskt korrekt ord för terrorister vars dåd sympatisörer till dem anser är civilkurage och din Fråga: Varför diskuteras inte kopplingen till terroristers rätt att undgå utvisning med åberopande av i konventioner avseende familjeband i de stater terroristers dåd begåtts, har i alla stater olika svar baserade på vem du frågar men avseende innehåll i konventioner rätten till "family life" avseende till stater inflyttade fastställda säkerhetsrisker, kontra övriga invånare i de staterna rätt till hemfrid, väger det sistnämnda tyngre.
Mvh.

Hallå!
Han är terroristmisdtänkt.
Klart han ska ut ur landet, oavsett hur många barn han har här. Vi har tillräckligt med andra krigsskadade män som vi kommer få stora våldsrelaterade problem med i Sverige.

Jack. Läs mitt inlägg ovan och sista raden har svaret.

Mitt inlägg avslutas lydande: Avseende innehåll i konventioner rätten till "family life" avseende till stater inflyttade fastställda säkerhetsrisker, kontra övriga invånare i de staterna rätt till hemfrid, väger det sistnämnda tyngre.
Det betyder i klartext: Utvisning har skett, sker och kommer att fortsätta ske, avseende fastställda säkerhetsrisker.
Mvh.