Skip to content

Nya lagar och förordningar har trätt i kraft – se listan här

Vid årsskiftet trädde flera nya lagar och förordningar i kraft i Sverige. Dagens Juridik har listat några av dem nedan:

 

Höjd alkoholskatt: Från och med den första januari 2014 höjs punktskatten på öl, vin samt andra jästa drycker och mellanklassprodukter med cirka sju procent och på sprit med en procent.

Krav på kassaregister inom torg- och marknadshandeln: Det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister för torg- och marknadshandeln tas bort. 

Registerkontroll av personer som ska arbeta med barn: Den nya lagen utgör ett led i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Enligt lagen ska den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring inom vissa verksamheter på begäran visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. (Trädde i kraft den 18 december 2013)

Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer: Ändringarna utgör ytterligare ett led i regeringens strävan att förebygga våld i nära relationer. Förslaget innebär att den risk för brott som krävs för att ett kontaktförbud avseende en gemensam bostad ska få meddelas inte längre behöver vara påtaglig. Följden blir att risken för brott inte längre behöver vara akut. Möjligheterna att använda ett sådant förbud för att förebygga brott i nära relationer kommer därmed att öka.

Statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte: Enligt förordningen är 52 statliga myndigheter skyldiga att hantera utgående beställningar elektroniskt. Ändringen innebär att kravet på elektronisk hantering av beställningar kommer att gälla alla statliga myndigheter med mer än 50 anställda, utom Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och Säkerhetspolisen. 

Sänkt skatt för pensionärer: För att förbättra de ekonomiska villkoren för pensionärer, med tydligt fokus på dem med de minsta ekonomiska marginalerna, sänks skatten i ett femte steg för de som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Skattesänkningen sker genom att grundavdraget höjs ytterligare för dessa personer. Skatten sänks med sammanlagt 2,5 miljarder kronor år 2014.

Skyldigheten att ersätta polisens kostnader för ordningshållning avskaffas: Ersättningsskyldigheten tas bort. Det innebär att den som anordnar en offentlig tillställning eller en allmän sammankomst efter årsskiftet inte kommer att behöva betala för polisens insatser.

Förstärkt jobbskatteavdrag: För att ytterligare stimulera arbetsutbudet och öka den varaktiga sysselsättningen förstärks jobbskatteavdraget med totalt tolv miljarder kronor för personer som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år och som har arbetsinkomster som överstiger 0,91 prisbasbelopp.

 Läs här för mer information om de nya lagarna och förordningarna.

 

Foto: TT

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt