Skip to content

HIV-smittad hade oskyddade samlag med kvinnor - frias av hovrätten till följd av låg smittorisk

Hovrätten över Skåne och Blekinge friar en HIV-smittad man som i tingsrätten fälldes för framkallande av fara för annan till ett års fängelse. Orsaken är att smittrisken för en person med HIV som står under medicinsk behandling anses vara extremt låg.

 

Den tilltalde mannen hade haft oskyddade samlag med fyra kvinnor utan att informera om sin HIV-smitta. En förutsättning för att kunna kunde dömas för framkallande av fara för annan i tingsrätten var att mannen genom sitt handlande hade utsatt kvinnorna för fara för allvarlig sjukdom som enligt lagen måste innebära en så så kallad konkret fara.

Hovrätten konstaterar nu att det för "konkret fara" inte bara kan medföra effekten utan också att det förelegat viss sannolikhet för effekten - att det ska framstå som rimligt att förvänta sig effekten som en följd av gärningen.

För sin sannolikhetsbedömning för smittöverföring vid samlagen har hovrätten haft tillgång till ett annat underlag än det som fanns vid tingsrätten. Hovrätten har inhämtat ett sakkunnigutlåtande från Smittskyddsinstitutet och professor Jan Albert vid Karolinska Institutet har förhörts som sakkunnig.

Utifrån utlåtandet och de uppgifter som Jan Albert har lämnat kommer hovrätten fram till att risken för överföring av HIV-smitta vid vaginala samlag utan kondom är mycket låg - under förutsättning att den HIV-infekterade personen har en välinställd HIV-behandling.

Hovrätten kommer fram till att en HIV-patient ska anses ha en välinställd hivbehandling krävs att patienten har en kontinuerligt hög följsamhet till sin läkemedelsbehandling, att det vid minst två på varandra följande virusmätningar med mellan tre och sex månaders mellanrum har visat sig att patientens virusnivåer i blodet legat under de lägsta påvisbara nivåer i rutintest samt att patienten inte bär på någon annan sexuellt överförd infektion.

Hovrätten slår nu fast att ingenting annat är visat än att den tilltalade under tiden för samlagen har haft just en välinställd HIV-behandling och gör bedömningen att sannolikheten för att samlagen skulle resultera i en överföring av HIV-smitta varit så liten att någon konkret fara inte kan anses ha förelegat.

Brottsförutsättningen för framkallande av fara för annan är därmed inte är uppfylld varvid mannen frias.

 

Foto: TT

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt