Skip to content

Domstol stänger av student som plagierat Wikipedia - "ingen hänsyn till att jag är ambitiös elev"

Studenten vid Karolinska institutet nekar till att hon medvetet skulle ha plagierat Wikipedia och förvanskat sin källhänvisning. Förvaltningsrätten fastställer dock det beslut om tidsbegränsad avstängning som KI beslutat om för henne.

 

Disciplinnämnden vid Karolinska institutet beslutade att studenten skulle stängas av under 28 dagar hösten 2013. Orsaken var att det vid en så kallad urkundsanalys hade framkommit att delar av texten i en av hennes examinationsuppgifter uppvisade likheter med flera olika Internetkällor som studenten inte hade refererat till.

Ett av hennes textstycken överensstämde till 92 procent med information från det digitala öppna uppslagsverket Wikipedia - trots att studenten hade uppgivit en annan källa.

Enligt KI kunde studentens agerande inte bedömas på annat sätt än att hon medvetet hade försökt vilseleda examinatorn vid den aktuella examinationen.

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Hennes inställning redovisas i domstolens avgörande:

"Hon har inte medvetet försökt vilseleda. Hon visste att arbetet skickas till Urkund och att det är en plagiatkontroll men hon visste inte hur Urkund fungerar eller vad plagiat egentligen innebär... Eleverna borde få muntlig hänvisning till vilka regler som gäller och var informationen om Urkund finns att hämta direkt vid kursstarten... Det har inte tagits någon hänsyn till att hon är en ambitiös elev och att hennes tidigare arbeten är välgjorda... Hänsyn har inte tagits till hennes framtida studier."

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar nu att det av utredningen i målet klart framgår att studentens handlande utgör ett försök till vilseledande i den mening som avses i högskoleförordningen. Det finns därför grund för den beslutade disciplinåtgärden.

Avstängningstiden är enligt förvaltningsrättens väl avvägd med hänsyn till förseelsens art och grad. Överklagandet ska därför avslås.

Förvaltningsrätten skriver:

"Utredningen i målet visar att X examinationsuppgift i vissa delar är plagierad från olika källor på internet vilka X inte har refererat till i sitt arbete. X har inför uppgiften fått information om att källor ska anges och även hur de ska anges. Hon har även informerats om Urkund, det textigenkänningssystem som högskolan använder sig av. Enligt förvaltningsrättens bedömning måste X ha varit medveten om att den inlämnade examinationsuppgiften till viss del utformats på ett otillåtet sätt."

 

 

Foto: TT

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt