Skip to content

Lagrådet totalsågar regeringens förslag till nya "3:12-regler" - avstyrker hela lagförslaget

"3:12"-reglerna finns i 57 kap i inkomstskattelagen
"3:12"-reglerna finns i 57 kap i inkomstskattelagen

Lagrådet riktar hård kritik mot regeringens förslag till ändringar i de så kallade 3:12-reglerna. Lagförslaget har tidigare fått kritik från experter och andra remissinstanser – inte minst från Advokatsamfundet.

 

Enligt Lagrådet kan effekterna av det nya förslaget vara svåra att förutse. Det finns i stället en stor risk att lagförslaget i själva verket skulle kunna motverka regeringens egna syften med lagen.

Lågrådet skriver beskriven en komplex materia:

”Sedda för sig är de olika delförslagen av relativt enkel beskaffenhet och till synes lätta att förstå. När man emellertid ser till helheten är det mycket svårt – för att inte säga närmast omöjligt – att överblicka konsekvenserna av förslagen. Anledningen till detta är bland annat att förändringar av olika parametrar i regelsystemet synes få verkningar som slår i olika riktningar.”

Lagrådet slår också ner på de praktiska effekterna av regeringens förslag:

”Förslagen rör ett område där många berörda inte bara har ett stort intresse av reglernas funktion utan även förmåga att analysera ändringarna för att finna vägar att helt eller delvis undgå effekterna av dem. Enklast är naturligtvis en omorganisation av ett personalägt företag i samverkande mindre enheter som var och en uppfyller det nya kravet. För Lagrådet framstår det som oklart om förslagen i denna del kan förväntas få avsedd effekt. Det ekonomiska utfallet av förslagen skulle därmed kunna bli ett annat än det som antas i remissen. Om de får avsedd effekt, medför de å andra sidan oförklarade och inte närmare analyserade tröskeleffekter, som bland annat synes kunna komma att påverka företagens konkurrenssituation.”

När det gäller förslaget om det så kallade kapitalkravet skriver Lagrådet bland annat att:

" Till detta kommer att syftet att stimulera de mindre fåmansföretagen att nyanställa starkt kan komma att motverkas av den föreslagna höjningen av kravet på uttag av lön för att få använda löneunderlagsregeln.”

Lagrådet sammanfattar sin kritik på följande sätt:

  • Lagrådet anser att det är "tveksamt om de framlagda förslagen är utformade så att de kan antas tillgodose de i remissen angivna syftena"
  • Lagrådet ställer sig frågande till "i vad mån lagstiftningsärendet har bedömts vara särskilt brådskande eller varför inte en fördjupad översyn av fåmansbolagsreglerna bedömts vara behövlig."
  • Lagrådet anser att "den bild som ges i remissen av hur företag organiseras och de aktuella skattereglerna utnyttjas inte ger intryck av att vara väl grundad, något som också påvisas i ett betydande antal remissyttranden."
  • Lagrådet skriver: "att döma av det material som står till Lagrådets förfogande synes det ha varit fullt möjligt att bereda ärendet på ett mer normalt sätt och därmed säkrare förankra förslagets grunder och öka träffsäkerheten i regleringen.

Avslutningsvis avstyrker Lagrådet att de föreslagna lagändringarna genomförs.

  • Petter Danckwardt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt