Skip to content

Hovrätten: Fackförbund kan inte bli skyldigt betala skadestånd för brott mot Europakonventionen

Kan så kallade privata rättssubjekt på den svenska arbetsmarknaden - till exempel ett fackförbund - bli skadeståndskyldigt enbart på grund av brott mot Europakonventionen? Frågan har nu prövats av både tingsrätten och hovrätten som båda kommer fram till att svaret är nej.

 

Bakgrunden till tvisten är att e man som drev ett byggbolag inte hade tecknat kollektivavtal med byggfacket Byggnads varvid facket vidtog stridsåtgärder.

Ägaren till byggbolaget stämde Byggnads vid Stockholms tingsrätt och yrkade skadestånd för att facket hade tagit till stridsåtgärder och krävt kollektivavtal med innehåll som stod i strid mot Europakonventionen.

Byggnads bestred yrkandena.

Parterna kom i tingsrätten överens om att den principiella grundfrågan skulle avgöras genom mellandom.

Tingsrätten kom vid en samlad bedömning fram till att övervägande skäl talade mot att så kallade privata rättssubjekt på den svenska arbetsmarknaden ska kunna åläggas att betala skadestånd på grund av påstådda kränkningar enligt Europakonventionen - i varje fall då skadeståndsskyldighet inte följer av svensk skadeståndsrätt ens inom ramen för en "fördragskonform tillämpning".

Mellandomen överklagades till Svea hovrätt och parterna enades om att precisera frågan till om en svensk allmän domstol kan ålägga en svensk facklig organisation att betala skadestånd vid uppkomna kränkningar av rättigheter enligt artikel 11 i Europakonventionen, rörande föreningsfrihet, och artikel 1 i konventionens första tilläggsprotokoll, rörande rätt till skydd av egendom.

Med hänvisning till ett avgörande i Högsta domstolen( NJA 2007 s. 747) konstaterade hovrätten att de särskilda hänsyn som innebär att staten kan åläggas ett skadeståndsansvar med en direkt tillämpning av Europakonventionen, inte anses kunna utsträckas till ett skadeståndsansvar för enskilda parter.

Fördelning av det skadeståndsansvar för fel och försummelse vid myndighetsutövning som gjorts mellan stat och kommun - och som även fått genomslag vid kommuners skadeståndsansvar vid brott mot Europakonventionen - har dock inte någon motsvarighet i förhållande till fackliga organisationers skadeståndsansvar.

Även om en facklig organisation har en särställning på den svenska arbetsmarknaden kan den enligt hovrätten inte jämställas med staten.

Hovrätten delar därför tingsrättens bedömning: övervägande skäl talar emot att ett privat rättssubjekt på den svenska arbetsmarknaden kan åläggas skadeståndsskyldighet för kränkningar av artikel 11 i Europakonventionen och artikel 1 i konventionens första tilläggsprotokoll om det inte följer av gällande svensk skadeståndsrätt. 

 

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Gustaf Blomberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt