Skip to content

"Det krävs nya prejudikat som kan utvidga ansvaret i svensk skadeståndsrätt"

jur. kand Elias Hietala
jur. kand Elias Hietala

DEBATT - av jur. kand Elias Hietala

 

Grunden för skadeståndsrätten som rättsområde är att, i den mån det är möjligt, eftersträva att återställa den skadelidandes situation som den var innan den aktuella skadan inträffade.

I maj 2012 hölls en rallytävling i södra Sverige. En av de tävlande bilarna råkade ut för en avåkning som enligt kartläsaren berodde på att de så kallade noter som tillhandahölls av arrangörerna var felaktiga och därför var även hastigheten felaktig.

Kartläsaren har därefter genom ombud ingivit en stämningsansökan och kräver arrangören på skadestånd med anledning av att skadan orsakades av de felaktiga noterna.  Målet ska avgöras av Kristianstads tingsrätt.

Det unika med det aktuella målet är att hittills har det svenska rättsväsendet i princip ej tillerkänt den skadelidande ersättning i liknande mål. Detta beror på den ytterst restriktiva skadeståndsrätten i Sverige, som särskilt avviker vid en internationell jämförelse.

Det rättssystem som skiljer sig väsentligen gentemot Sveriges är som bekant USA:s där skadeståndsrätten ger ett helt annat utrymme för den skadelidande. Även i andra rättsystem, bland annat inom EU, finns det ett annat utrymme för den skadelidande att kunna få en rimlig ersättning.

Rallysporten är i sin grund en verksamhet där faror av olika slag ter sig som sedvanliga moment. Därför är det särskilt viktigt att noterna som anger hur snabbt en viss kurva ska köras är korrekta. Vid en större avvikelse kan det resultera i en avåkning med betydande personskador som följd. Ansvaret för dessa noter vilar på utgivaren av dessa. Således är en skada i aktuellt hänseende orsakad av noternas utgivare.

De praktiska följderna av om kartläsaren i det aktuella fallet tillerkänns skadestånd torde bli att arrangörerna får ett större ansvar i jämförbara sporter där det finns betydande risker. Tankesättet kring risker och ansvar i dessa sporter ändras således väsentligt. En annan följd är att begreppet ansvar utvidgas och således täcker in även de fall som ej tidigare inkluderats. I grund och botten är det den skadelidande som får sin rätt.

Skadeståndrätten i Sverige är i grunden väl förankrad i den rättstradition som finns. Däremot hindrar detta inte att begreppet utvidgas i praxis.

Den svenska skadeståndrätten har historiskt sett varit restriktiv i många avseenden. Men en alltför snäv tillämpning av både de inom och utomkontraktuella skadeståndsreglerna gör också att grundprincipen för skadeståndet urvattnas. Därför krävs det nya prejudikat som utvidgar skadeståndsbegreppet i svensk rätt till att kunna tillämpas i fall som det ovannämnda.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt