Skip to content

"Tingsrättens dom ger grundlagen en funktion som enbart syftar till att skänka legitimitet åt systemet"

LEDARE - av Stefan Wahlberg

 

I Svea hovrätt avslutades förra veckan huvudförhandlingen i ett tvistemål mellan å ena sidan Konungariket Sverige och å andra sidan den svenske medborgaren Blake Pettersson. Hovrätten hade meddelat prövningstillstånd och sannolikt är fallet – oavsett hur hovrättens dom utfaller – av sådan dignitet att det mycket väl kan komma att prövas i Högsta domstolen.

Rent principiellt handlar det om huruvida den svenska grundlagen syftar till att skänka legitimitet åt systemet snarare än att utgöra ett reellt skydd för medborgare som - ostridigt - har fått sina grundlagsfästa rättigheter kränkta av staten. Rent praktiskt handlar det om en situation som det inte är särskilt svår att sätta sig in i för varje svensk.

Eller hur skulle du själv reagera om några nitiska men okunniga tjänstemän på Skatteverket plötsligt beslutade att det svenska medborgarskap som du förvärvade vid födslen skulle upphöra och att du var hänvisad till Migrationsverket för att ansöka om ett nytt medborgarskap?

Alltså: Blake Pettersson föddes 1984 som svensk medborgare och son till en svensk pappa och en brittisk mamma. När han var 17 år beslutade Skatteverket att beröva honom hans svenska medborgarskap eftersom ett faderskapstest hade visat hans ”pappa” i själva verket inte alls var hans biologiska far.

I över fyra år befann sig Blake Pettersson i sitt eget land på nåder. Både länsrätten och kammarrätten ansåg dock att Skatteverket hade gjort rätt men i Regeringsrätten blev det rättning i ledet. Där slog en enig rätt fast att ”det inte kan komma ifråga att bringa ett svenskt medborgarskap att upphöra genom att fingera att något medborgarskap aldrig har kommit till stånd”.

Skatteverket hade brutit mot regeringsformens förbud för staten mot att beröva medborgarna deras medborgarskap. Blake Pettersson fick därmed sitt medborgarskap tillbaka.

Var då allt detta bara en formalitet och ett byråkratiskt misstag som några statstjänsteman råkade begå fem minuter i fyra en fredagseftermiddag – någonting som varje svensk medborgare helt enkelt får finna sig i? Nja, man få ju anta att den svenska staten - vem nu det är - anser att man har anledning att vara stolt över att vara svensk. Detta är i varje fall vad jag själv har fått mig itutat alltsedan jag med barnets oskuldsfullhet tultade runt i det svenska folkhemmet på sextiotalet.

Att orättfärdigt och utan egen förskyllan bli berövad sin stolthet är rimligtvis en kränkning och saken blir givetvis inte bättre av att förövaren råkar vara Stora Stygga Staten med allt vad det innebär av sövande byråkrati och oändliga balanshögar.

De fyra åren passerade inte obemärkt för Blake Pettersson. Utöver den identitetskris som drabbade honom så blev effekterna påtagligt konkreta. Han fick till exempel inte rösta i riksdagsvalet 2006 men framförallt var han förhindrad att söka till Polishögskolan vilket var någonting som han hade drömt om.

Att staten hade kränkt en medborgares grundlagsfästa rättigheter under flera år är dock inte värt en enda krona i kränkningsersättning anser justitiekanslern Anna Skarhed.

När Blake Pettersson – med hjälp av Centrum för rättvisa – stämde staten förklarade justitiekanslern att Blake Pettersson hade ”kunnat begränsa sin skada genom att efter Skatteverkets beslut anmäla sig hos Migrationsverket”. Det hade dock varit ännu mer kränkande anser Blake Pettersson eftersom det hade inneburit att han indirekt skulle ha accepterat Skatteverkets beslut.

Stockholms tingsrätt höll med justitiekanslern och motiverade bland annat sin dom med att man anser att det saknas direkt lagstöd för ”en sådan utvidgning av rätten till skadestånd vid överträdelse av fri- och rättigheterna i regeringsformen” och att detta borde vara en fråga för lagstiftaren snarare än för domstolarna.

Tingsrätten skriver också att ”utformningen av regeringsformen präglas av synsättet att den främst ger spelregler för riksdagen och regeringen. Förarbetena tar sikte på att fri och rättighetsreglerna är riktade till de normgivande organen, varvid man noga övervägt hur skyddet för fri- och rättighetskatalogens efterlevnad ska skyddas”.

Oavsett vad man tycker om tingsrättens tolkning och tillämpning av regeringsformen så säger detta väldigt mycket om Sverige.

Enligt tingrätten så är alltså förarbetena till grundlagen, å ena sidan, ”noga övervägda” och riktade till riksdagen och regeringen i syfte att tillvarata de rättigheter som medborgarna ovillkorligen måste tillförsäkras genom grundlagen. Samtidigt används exakt samma resonemang som argument för att en av de medborgare som ostridigt har fått sina rättigheter kränkta – trots dessa konstitutionella utfästelser – inte kan använda regeringsformen för att söka upprättelse mot staten.

Om detta cirkelresonemang skulle stå sig i överrätterna så har vi onekligen en situation där i vart fall de här delarna av svensk grundlag får anses ha en närmast ceremoniell funktion som enbart syftar till att skänka legitimitet åt systemet självt. Jag skriver ”de här delarna av svensk grundlag” eftersom lejonparten av de rättigheter som direkt tillkommer svenska medborgare genom vår grundlag också finner sina motsvarigheter i Europakonventionen.

Detta gör frågeställningen ännu mer intressant ur ett svenskt perspektiv. Av Högsta domstolens praxis framgår nämligen att svensk domstol, utan särskilt stöd i lag, får döma ut skadestånd om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen - någonting som inte heller var självklart innan HD hade prövat frågan.

Om tingsrättens dom i fallet Blake Pettersson skulle stå sig i överrätterna skulle alltså detta få den konkreta följden att den svenska grundlagen ger svenska medborgare ett avsevärt svagare skydd än Europakonventionen. Och i så fall skulle även den mest reaktionära folkhemkramarens stolthet över att vara svensk, med rätta, få sig en rejäl knäck.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt