Skip to content

Inspektionsavgifter utan inspektion är olaglig skatt - gatuköksägare stämde kommun

Livsmedelsinspektion
Livsmedelsinspektion

Att ta ut kommunala avgifter för inspektioner som aldrig genomförs är att betrakta som olaglig skatt. Det slår tingsrätten fast sedan en gatuköksägare har stämt Skövde kommun för uteblivna kontroller.

 

Skövde kommun tillämpar systemet med livsmedelskontroller på samma sätt som andra kommuner – genom årliga avgifter och kontroller med några års intervaller.

I fallet från Skövde innebar det att något besök inte gjordes vare sig 2008 eller 2009. Ändå debiterades gatuköksägaren närmare 800 kronor i timmen för varje år.

Först efter att han 2010 själv ringde och krävde av kommunen att de skulle komma och utföra sin kontroll kom inspektörerna.

Centrum för rättvisa driver ärendet som en pilotfall eftersom man anser att problemet med kommunala avgifter utan motprestation är utbrett. 

I sin dom slår Skaraborgs tingsrätt fast att avgifter som kommuner tar ut för att inspektera restauranger och gatukök i och för sig är att betrakta som olaglig skatt om det inte sker några kontroller alls.

I det aktuella fallet hade ju dock inspektion skett och tingsrätten anser därmed att skillnaden mellan hur mycket tid som hade lagts ner på kontroller och hur mycket gatuköksägaren hade betalat inte var tillräckligt stor.

- Det är ett märkligt resonemang. Han fick 45 minuters kontroll på plats och fakturerades för 24 timmar. Är inte den skillnaden tillräckligt stor, säger Sebastian Scheiman, ombud för gatuköksägaren och jurist på Centrum för rättvisa.

Tingsrätten skriver dock:

"Den förordning om avgifter som i målet ostridigt är tillämpbar stipulerar inte på sätt NN angivit att kommunen har en oavlåtlig motprestationsskyldighet beräknad i timmar. Det säger emellertid sig själv att Andersson torde vara berättigad till någon motprestation ity avgiften eljest vore att betrakta som en skatt."

Tingsrätten fortsätter:

"I målet är ostridigt att viss motprestation utförts och syftet med densamma är i första hand ej att tillgodogöra NN utan fastmera allmänna intressen som endast i en förlängning kan lända NN till fördel. För att NN skall äga någon sak av civilrättslig natur gentemot kommunen i ett, som här är i fråga, avtalslöst förhållande erfordras en så uppenbar diskrepans mellan prestationsutväxlingarna att det kan handla om skadestånd eller obehöriga vinstförhållanden."

Fallet kommer enligt Centrum för rättvisa att överklagas till hovrätten.

Centrum för rättvisa är även ombud för två krögare i Helsingborg och en gatuköksägare i Göteborg. I de fallen har dock kraven ställts på sänkningar av avgifterna i förvaltningsdomstolarna. Fallet i Skövde är unikt på så sätt att det drivs i allmän domstol som en fordran på kommunen.

 

 

Foto: Björn Larsson Rosvall/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt