Skip to content

"Åklagare bör inte få besluta om hemlig avlyssning" Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden kritisk

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden avstyrker förslaget om att åklagare ska få fatta interimistiska beslut om hemliga tvångsmedel som till exempel buggning. Nämnden är också kritisk till förslaget om att buggning ska få omfatta alla brott där straffvärdet kan antas överstiga fyra års fängelse.

 

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden - som bland annat har till uppgift att inspektera myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel - uttrycker i sitt remissvar beröm över att Tvångsmedelsutredningen har gjort ett ”gediget och väl genomarbetat arbete”.

Utredningens förslag om att åklagare i brådskande fall ska få fatta interimistiska beslut om hemliga tvångsmedel avstyrks dock av nämnden:

”Domstolsprövningen utgör en av de viktigaste rättssäkerhetsgarantierna som omgärdar användningen av hemliga tvångsmedel och undantag från denna ordning bör endast kunna göras om det finns mycket tungt vägande skäl för det. Några sådana skäl har utredningen inte presenterat.”

När det gäller utredningens förslag om att ta bort den så kallade brottskatalogen och utvidga rätten till  hemlig rumsavlyssning - alltså buggning - till att omfatta samtliga brott där man kan anta att straffvärdet överstiger fyra år så framhåller nämnden sina farhågor - även om man inte vill avstyrka det:

”Nämnden vill framhålla de svårigheter som kan finnas med att bedöma ett brotts förväntade straffvärde, särskilt då tvångsmedlet kan komma i fråga i ett tidigt skede i en förundersökning. En konkret risk är att hemlig rumsavlyssning används vid brottslighet där straffvärdet senare visar sig vara betydligt lägre än vad som antagits vid tiden för ansökan om tillstånd. Ur ett integritetsperspektiv inger en sådan situation betänkligheter."

Dagens Juridik har tidigare pekat på att en sådan utvidgning som utredningen föreslår bland annat skulle innebära att buggning skulle kunna användas mot bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.

Advokatsamfundet - vars generalsekreterare Anne Ramberg satt med i utredningen som expert - har avstyrkt både förslaget om interimistiska åklagarbeslut och om utvidgningen av de brottstyper där buggning ska få användas. I ett särskilt yttrande i utredningen skriver Anne Ramberg att det vore olyckligt om Ekobrottsmyndigheten fick möjlighet att använda buggning.  

 

 

Foto: Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt