Skip to content

Kommun åsidosatte EU:s statsstödsregler - beslut om avtal med arenabolag upphävs

Förvaltningsrätten upphäver ett avtal mellan en kommun och ett arenabolag eftersom innebär ett statligt stöd som bland annat riskerar att snedvrida konkurrensen mellan medlemsländerna.

Ett gammalt militärflygfält byggdes om till en så kallad multifunktionsarena. Kommunstyrelsen beslutade att ingå ett nyttjanderättsavtal med arenabolaget när det gäller bland annat namnrättigheterna. Avtalet löpte under 15 år och kommunen skulle betala 8,5 miljoner kronor.

Beslutet överklagades do0ck med motiveringen att det stred mot likabehandlingsprincipen och förbudet mot stöd för enskilda näringsidkare samt att avtalet utgjorde ett otillåtet statsstöd enligt EU:s bestämmelser.

Förvaltningsrätten har nu prövat fallet och konstaterar inledningsvis att åtgärden att betala för namnrättigheten i sig inte utgör statligt stöd eftersom en namnrättighet är en betydande tillgång som även en privat aktör kan binda upp sig för under en lång tid. Det större värdet av nyttjanderättsavtalet består dock av övriga tjänster såsom utställningstält, reklamskyltar och konferensutrymmen.

För en privat aktör skulle det vara en orealistisk investering som arenabolaget inte skulle ha fått i sin normala verksamhet. Det finns också risk att åtgärden snedvrider konkurrensen mellan medlemsländerna. Domstolen kommer därför  fram till att avtalet utgör statligt stöd.

Eftersom kommunen inte anmält det till kommissionen har anmälningsplikten och verkställighetsförbudet åsidosatts och beslutet ska upphävas. Rätten kommer dock fram till  att det avtalade priset för tjänsterna inte är så orimligt att det kan anses utgöra enskilt stöd till näringsidkare.

Anna Berntorp

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt