Skip to content

JK: Lång tids väntan på tingsrättens tre-sits inte brott mot Europakonventionen

Justitiekansler Anna Skarhed
Justitiekansler Anna Skarhed

Det tog fyra år och fem månader för tingsrätt och hovrätt att handlägga ett tvistemål – varav tretton månader var inaktivitet hos tingsrätten. Huvudförhandlingen fick dessutom ställas in vid ett tillfälle eftersom rätten inte var komplett. JK har nu beslutat att detta inte innebär en kränkning av Europakonventionens regler om skälig tid. Något skadestånd utgår därför inte.

Det är en man i Värmland som har begärde skadestånd från staten för lidande med 5 179 euro. Han låg i tvist med ett försäkringsbolag om trafikskadeersättning om målet avgjordes av Värmlands tingsrätt och Hov­rätten för Västra Sverige.

Mannen väckte talan i november 2007 målet avgjordes slutgiltigt av hovrätten i november 2011. Under resans gång hade han själv begärt, och beviljats, uppskov ett antal gånger med att inkomma med skrivelser. Vid ett tillfälle när huvudförhandling var utsatt så fick den också ställas in eftersom tresitsen inte var komplett. Mannen fick till slut beviljat att målet skulle tas med förtur.

JK skriver i sitt beslut:

”Det i detta ärende aktuella målet har handlagts under fyra år och fem måna­der i två instanser, varav tre år och fem månader i tingsrätten. Målet har inte av­sett en fråga som enligt Europadomstolens praxis krävt särskilt skynd­sam handläggning. Handläggningen har pågått kontinuerligt utom under det sista året i tingsrätten då målet såvitt framgår i princip väntade på tid för huvudförhandling i tresits”.

”Det vore orim­­­ligt att utgå från att rättsväsendet tillförs resurser i sådan ut­­sträck­ning att en huvudförhandling i tresits kan äga rum i omedelbar anslutning till att målet är fär­dig­­­berett. Euro­pa­konventionen kräver att staten tillser att dess rätts­väs­ende har till­räckliga resurser för att dispositiva tviste­mål ska kunna hand­­­läg­gas med rim­lig skyndsamhet, inte att det finns resur­ser för att hand­­läg­ga varje dis­positivt tvistemål som vore det av förturs­karak­tär. Även med en till­räck­lig resurstilldelning och en god organisation måste man där­för nor­m­­alt räkna med en viss tidsutdräkt innan ett dispositivt tviste­mål kan före­tas till avgörande med tre domare.”

”Inte heller det förhållandet att tingsrätten i november 2010 beslutade att målet skulle handläggas med förtur medför enligt Justitiekanslerns upp­fattning att X:s rätt till rättegång inom skälig tid kan anses ha överträtts.”

Mannen får därför inget skadestånd av JK.

 

 

Foto: JK

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt