Skip to content

HD vill att hovrätten ska pröva fråga om preskriptionsavbrott i konkurs

Har den som är försatt i konkurs rätt att bryta preskriptionen av en fordring som ingår i konkursen till förmån för konkursboet? HD ändrar nu hovrättens beslut om att inte meddela prövningstillstånd eftersom man anser att det är av stor vikt att frågan prövas i högre instans.

Tingsrätten fann i en mellandom att en konkurssatt mans fordran som hade uppkommit i samband med renoveringsarbeten i en bostadsrättslägenhet var preskriberad.

Domstolen konstaterade bland annat att det faktum att stämning utfärdats i ett tidigare mål mellan parterna inte medfört preskriptionsavbrott, eftersom det vid det tillfället inte var mannen själv utan hans konkursbo som ägde fordran.

Målet togs aldrig upp i hovrätten, men detta beslut ändras nu av Högsta domstolen som anser att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av högre rätt. HD konstaterar i sitt beslut att målet bland annat rör frågan om den som är försatt i konkurs har rätt att bryta preskriptionen av en fordring som ingår i konkursen till förmån för konkursboet.

  • Alt-texten
    Isak Bellman
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt