Skip to content

Brottsmisstänkta ska få förstärkta rättigheter till tolkning och översättning

En utredning tillsatt av regeringen slår fast att tolkning och översättning för brottsmisstänkta som antingen inte behärskar svenska eller som har hörselnedsättning borde förbättras. Utredningen föreslår en rad lagändringar, bland annat för att underlätta för misstänkta att förstå anklagelserna som riktas mot dem.

Regeringen har utrett om behovet av tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden borde förbättras och lämnar idag över utredningen till Justitiedepartementet.

Utredningen föreslår åtgärder som kommer att förstärka misstänktas rätt till tolkning och översättning i straffrättsliga förfaranden hos polis, åklagare och allmän domstol.

Rättigheterna ska gälla från delgivning av misstanke om brott och fram till dess att den juridiska processen är helt avslutat, exempelvis när en dom faller. Förslagen har sin grund i ett EU-direktiv.

Utredningens förslag innebär bland annat att tvingande regler om rätt till tolk införs för misstänkta eller tilltalade som inte behärskar svenska eller har hörselnedsättning eller talsvårigheter. Istället för att en tolk får utses kommer den föreslagna regeln innebära att en tolk ska utses.

Utredningen föreslår också att rätten till skriftlig eller muntlig översättning av handlingar som är grundläggande för att den misstänkte ska kunna försvara sig förstärks. Det kan till exempel vara fråga om översättning av åtal eller domar. Enligt nuvarande bestämmelser får översättning ske vid behov.

Enligt utredningen måste också kvalitetskraven för tolkning och översättning höjas. För tolkar föreslås att rättstolk eller annan auktoriserad tolk ska anlitas i första hand. Bara om en sådan tolk inte finns tillgänglig får en annan person anlitas.

Dessutom föreslår utredningen att det ska införas regler om tystnadsplikt och sekretess för icke auktoriserade tolkar och översättare som anlitas av någon annan än en myndighet, exempelvis en försvarare. Den som döms för ett brott ska inte heller behöva betala tillbaka en försvarares utlägg för tolkning eller översättning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2013.

 

 

 

Foto: Scanpix


  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt