Skip to content

ARN: Acta gav vårdslös rådgivning till konsumenter - kan tvingas betala skadestånd

Tre privatpersoner som hade ärvt 900 000 kronor gick till Acta Kapitalförvaltning för att få råd om hur de skulle investera pengarna. Investeringarna visade sig dock vara så dåliga att personerna förlorade stora delar av sitt kapital. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har nu slagit fast att det handlade om vårdslös rådgivning från Actas sida.

Det var år 2006 som personerna besökte Acta eftersom de själva saknade kunskap om finansmarknaden och olika placeringsalternativ.

Rådgivaren informerade dem bland annat om investeringar i fastigheter, private equity och hedgefonder och gav dem rådet att investera i två fastighetsportföljer. Investeringsformen beskrevs som riskfri med en garanterad årlig avkastning på mellan 7 och 10 procent. Sammanlagt investerade personerna nästan 900 000 kronor i portföljerna.

De anmälde senare Acta till ARN, och yrkade återbetalning av investerade belopp eftersom investeringarna inte kunde anses riskfria och eftersom dessa hade minskat i värde med över 50 procent. Löptiden hade dessutom visat sig vara en annan än den de hade informerats om.

Acta påstod att personerna inte hade reklamerat i tid och dessutom att det faktum ”att det förekommit ogynnsamma svängningar på de finansiella marknaderna under 2008” inte kunde leda till att bolaget var skadeståndsskyldigt gentemot sina kunder.

ARN har nu kommit fram till att Acta får anses ha lämnat rådgivning som står i strid med god redovisningssed då rådgivningsdokumentation från rådgivningstillfället saknas. Acta är därför skyldigt att ersätta den förmögenhetsskada som konsumenterna därigenom har vållats.

Eftersom konsumenterna fortfarande har kvar portföljerna, och någon slutlig förlust ännu inte uppstått, kan dock ett yrkande om skadestånd i dagsläget inte bifallas. Konsumenterna kan dock vara berättigade till skadestånd i framtiden. Däremot i frågan om innehavet i sig utgör en ersättningsgill skada finner ARN att konsumenterna inte reklamerat i skälig tid.

 

Foto: Christine Olsson/Scanpix

  • Veronica Hult
  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt