Skip to content

MÖD: OK klippa gräs på strandskyddat område

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, instämmer i tidigare avgörande från mark- och miljödomstolen och finner att det saknats förutsättningar för en kommun att förelägga två fastighetsägare att sluta klippa gräset inom det strandskyddade området på deras fastighet.

Miljönämnden i Trelleborgs kommun förelade i slutet av 2010 två fastighetsägare att bland annat upphöra med att klippa eller slå gräset på strandskyddat område. Detta så att naturligt förekommande växtarter skulle kunna återhämta sig.

Fastighetsägarna överklagade och gjorde bland annat gällande att en stenmur tydligt skilde deras tomtplats från den strandskyddade delen av fastigheten och att gräsklippning i den strandskyddande delen inte skulle ha en avhållande verkan på allmänheten.

Mark- och miljödomstolen delade fastighetsägarnas uppfattning och uttalade att stenmuren och den intilliggande grusvägen medförde att tomten och hemfridszonen uppfattades som tydligt avskild från strandområdet. Gräsklippningen kunde därför varken anses verka privatiserande eller hindra allmänheten från att beträda området. Det fanns heller inga hänsynskrävande djur- eller växtarter i området. Överklagandet bifölls därför.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, uttalar nu att en gräsmatta visserligen är en sådan anläggning som inte får utföras inom strandskyddat område enligt 7 kap. 15 § 2 miljöbalken. Fastighetsägarna har dock obestridda gjort gällande att gräsmattan anlagts och klippts före strandskyddets tillkomst, och MÖD anser inte att klippningen av en befintlig gräsmatta omfattas av det aktuella förbudet.

Domstolen delar vidare underinstansens uppfattning att gräsmattan i det aktuella fallet, med hänsyn till placering och karaktär, inte kan anses inskränka allemansrätten. Även på denna grund saknas det därmed förutsättningar för att tillämpa förbudet.

MÖD uttalar också att en fortsatt kontinuerlig klippning av en sedan mycket lång tid befintlig gräsmatta inte heller kan anses väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Mark- och miljödomstolens dom fastställs nu därför.

Foto: Scanpix

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt