Skip to content

HD: Innehav av 87,5 gram kokain i försäljningssyfte utgör grovt narkotikabrott

Högsta domstolen anser att en 22-årig med ett innehav av 87,53 gram kokain ska dömas för grovt narkotikabrott eftersom att han haft ett ”utpräglat försäljnings- och vinstsyfte”.

Tingsrätten dömde en nu 22-årig man för narkotikabrott samt ringa narkotikabrott till fängelse i ett år och nio månader. Mannen erkände innehavet om totalt 87,53 gram kokain samt innehav av en liten mängd cannabis för personligt bruk.

Tingsrätten fann att mannen innehaft kokainet uteslutande i överlåtelsesyfte för att finansiera sitt spel- och cannabismissbruk och fann att brottet inte kunde anses grovt. Både mannen och åklagaren överklagade domen men hovrätten instämde i tingsrättens bedömning och fastställde tingsrättens dom.

Riksåklagaren överklagade till Högsta domstolen och yrkade att mannen skulle dömas för grovt narkotikabrott till ett längre fängelsestraff. HD konstaterar att en normal missbruksdos av kokain är knappt 0,1 gram samt att kokain i farlighetshänseende är något farligare än amfetamin.

HD uttalar nu att om 5 000 missbruksdoser av ecstasy ska tas som riktpunkt för att det rör sig om ett grovt brott ska en hantering av ungefär 100 gram kokain, som utgör strax över 1 000 missbruksdoser, antas utgöra grovt brott om inte andra omständigheter talar emot.

I det nu aktuella fallet konstaterar HD att mannen hanterat en stor mängd kokain som han innehavt i syfte att sälja och på så sätt berika sig själv. HD finner därför att gärningen innehåller ett stort mått av hänsynslöshet och ska bedömas som grov.

Det utpräglade försäljnings- och vinstsyftet leder även till att straffvärdet något överstiger minimistraffet för grovt narkotikabrott och ska anses motsvara fängelse i två år och tre månader.

Då den övriga brottsligheten inte anses påverka den samlade brottslighetens straffvärde dömer HD nu mannen för grovt narkotikabrott och ringa narkotikabrott samt bestämmer fängelsestraffet till två år tre månader.

 

  • Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt