Skip to content

Europadomstolen: Sverige kränkte mans rätt till domstolsprövning

Europadomstolen
Europadomstolen

 

En man stämde Sverige i Europadomstolen sedan tingsrätten och hovrätten avvisat hans talan i ett utsökningsmål och Högsta domstolen nekat honom prövningstillstånd. Europadomstolen finner nu att mannens rätt till en domstolsprövning enligt Europakonventionen artikel 6.1 kränkts och tillerkänner honom skadestånd.  

 

En man hade varit föremål för ett utsökningsförfarande i Sverige på grund av skatteskulder.

Kronofogdemyndigheten, KFM, beslutade då att ta kontroll över ett bankkonto som tillhörde mannen och att betala ut pengar till staten.

Beslutet att ta kontroll över mannens bankkonto var överklagbart inom tre veckor från det att han fick reda på det och beslutet att betala ut pengarna var överklagbart inom tre veckor från dagen då det tagits.

Mannen, som hade varit på semesterresa när besluten togs, överklagade inom tre veckor från det att han fick reda på dem men efter det att beslutet att betala ut pengarna till staten vunnit laga kraft.

Tingsrätten fann, utifrån ett tidigare avgörande från Högsta domstolen, HD, att trots att mannen överklagat inom tidsfristen kunde hans talan inte tas upp till prövning eftersom beslutet om betalning hade vunnit laga kraft. Talan avvisade därför.

Efter att hovrätten slutit sig till underinstansens beslut och HD beslutat att inte bevilja prövningstillstånd, stämde mannen Sverige i Europadomstolen.

Mannen hävdade att då hans överklagande avvisats trots att det lämnats in i rätt tid hade Sverige kränkt hans rätt till domstolsprövning i Europakonventionen artikel 6.1.

Europadomstolen konstaterar bland annat att även om mannen följt instruktionerna för överklagande blockerades hans möjligheter att få sin sak domstolsprövad enligt den ordning som HD fastslagit.

Europadomstolen finner därmed att mannens rätt till en domstolsprövning enligt Europakonventionen artikel 6.1 kränkts, och tillerkänner honom nu ideellt skadestånd om 1 000 euro.

Therese Åkerlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt