Skip to content

Naken pilot får trygghetsersättning - trots närmanden mot flygvärdinna

Ett bolag hade rätt att avskeda en pilot som tagit sig in till en flygvärdinnas hotellrum via balkongen och lagt sig naken i hennes säng, enligt Arbetsdomstolen. Bolaget hade däremot inte rätt att neka piloten, som vid avskedandet gått på karenstid efter en stroke, den löpande trygghetsersättning som föreskrivits i kollektivavtalet.

En flygkapten som sedan 1993 varit anställd i ett bolag inom Fritidsresegruppen drabbades våren 2010 av en stroke och kom på grund av detta att förlora sitt trafikflygarcertifikat. Han omplacerades och fick under en period arbeta med administrativa arbetsuppgifter inom bolaget. Samma dag som certifikatet slutligen återkallades avskedades han dock.

Arbetsgivaren gjorde dock gällande av avskedandet inte berodde på det förlorade certifikatet, utan på en incident i samband med en charterflygning till Thailand.

Piloten hade då nämligen polisanmälts för att ha våldtagit en flygvärdinna, men förundersökningen lades senare ner. Det var dock utrett att han nattetid, efter en kväll med stort alkoholintag, tagit sig in i kollegans hotellrum via balkongen och lagt sig naken i hennes säng. Piloten uppgav själv att flygvärdinnan bjudit in honom, och att han klättrat in först efter att hon inte svarat då han knackat på dörren två gånger.

Svensk Pilotförening väckte talan i Arbetsdomstolen, AD, och gjorde gällande att det saknats laga grund för avskedandet. Men också att arbetsgivaren gjort fel då man beslutat att neka piloten rätt till löpande trygghetsersättning som föreskrevs i kollektivavtal vid certifikatförlust.

AD konstaterar att incidenten i fråga visserligen inte utspelat sig på arbetsplatsen eller under arbetstid, men att det finns en väldigt stark anknytning mellan händelsen och arbetet.

Enligt AD är det ytterst anmärkningsvärt och oacceptabelt att piloten ”självsvåldigt tagit sig in i kollegans rum när hon lagt sig för att sova”, även om han trott sig ha haft samtycke. När han knackade och inte blev insläppt måste det enligt AD:s mening ha stått klart att han inte var välkommen.

Domstolen anser även att det kan ställas högre krav på piloten då han arbetat väldigt lång tid i bolaget och dessutom haft en överordnad ställning i förhållande till kollegan ifråga. Bolaget har även haft ett särskilt ansvar för att de anställda ska känna sig trygga under övernattningar på hotell, vilket är frekvent förekommande i tjänsten.

AD anser att piloten genom sitt agerande grovt åsidosatt vad som ålegat honom i anställningen och att han allvarligt skadat anställningsförhållandet. Bolaget har därför haft rätt att avskeda honom.

Domstolen finner dock att den löpande trygghetsersättning som föreskrivits i kollektivavtalet, i fall av medicinskt påkallad certifikatförlust, inte medfört ett krav på att anställningen faktiskt upphör med anledning av certifikatåterkallelsen.

AD finner också att det är förhållandena vid återkallelsen som är relevanta för ersättningen och inte efter den sex månader långa karenstiden, under vilken piloten avskedades.

Domstolen anmärker att ersättningen i första hand förefaller som en kompensation för att en pilot inte längre kan nyttja sin flygutbildning, och inte som en kompensation för mistad anställning som sådan. Piloten skulle därför ha fått trygghetsersättning från och med den månad som infaller sex månader efter återkallelsebeslutet och tillerkänns nu närmare 820 000 kronor i retroaktiv ersättning.

Arbetsgivaren har genom att neka löpande trygghetsersättning brutit mot kollektivavtalet och ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot piloten och pilotföreningen. AD uttalar att avtalsbrottet typiskt sett får anses vara av allvarlig karaktär, men anför även att det varit den anställdes grova åsidosättanden av sina åligganden som legat bakom den felaktiga tillämpningen.

Domstolen finner därför att det finns anledning att jämka det allmänna skadeståndet till piloten till noll. Pilotföreningen tillerkänns dock skadestånd om 30 000 kronor.

Foto: Sang Tan / Scanpix

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt