Skip to content

Rättegångsfel då Kammarkollegiet nekades ersättning i avskrivet tillståndsärende

Två aktiebolag ansökte om tillstånd att anlägga och driva en gasledning i det så kallade Skanled-projektet.

Bolagen återkallade dock senare sin talan och målet skrevs av i mark- och miljödomstolen, som fastställde prövningsavgiften till 50 000 kronor.

Kammarkollegiet överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, och yrkade att målet antingen skulle återförvisas till underinstansen, eller att Kammarkollegiet skulle tillerkännas 22 000 kronor i ersättning för rättegångskostnader där.

Domstolen hade aldrig fått ta del av sökandenas återkallelse och aldrig fått tillfälle att precisera sitt yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

MÖD instämmer nu i att detta förfarande inneburit rättegångsfel, men finner att det saknas anledning för återförvisning då felet kan avhjälpas direkt.

MÖD tillerkänner nu Kammarkollegiet 22 000 kronor för i ersättning för rättegångskostnader i underinstansen, samt 1 400 kronor för kostnaderna i MÖD.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt