Skip to content

MÖD återförvisar bygglovsärende - granne hördes aldrig

En fastighetsägare som bodde granne med en camping som beviljats bygglov för att bygga ett så kallat servicehus överklagade bygglovet. Mannen fick avslag av både länsstyrelsen samt mark- och miljödomstolen men då han inte hade hörts inför beslutet återvisas nu målet till byggnadsnämnden.

En camping beviljades bygglov för att uppföra ett så kallat servicehus med tillhörande restaurang. Bygglovet överklagades av en fastighetsägare vars tomt gränsade till tomten där servicehuset var placerat. Överklagandet avslogs dock av både länsstyrelsen samt mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, konstaterar nu att den sökta byggnadsåtgärden avviker från detaljplanen. Därför har byggnadsnämnden varit skyldig att bereda sakägare, boende, hyresgäster och bostadsrättshavare möjlighet att lämna synpunkter innan bygglov beviljades. Trots att den klagande innehar den intilliggande tomten har han inte hörts inför beslutet.

Domstolen finner att underlåtelsen att bereda honom möjlighet att yttra sig över bygglovsansökningen är ett sådant allvarligt fel i hanteringen av ärendet att underinstansernas avgöranden ska undanröjas. Målet återförvisas nu därför till byggnadsnämnden.

Anna Berntorp

Foto: Scanpix

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt