Skip to content

"I 98 fall har HD underkänt hovrätternas beslut att inte bevilja prövningstillstånd"

Bengt Ivarsson är vice ordförande i Advokatsamfundet
Bengt Ivarsson är vice ordförande i Advokatsamfundet

 

DEBATT - av Bengt Ivarsson, advokat på Kihlstedts Advokatbyrå, vice ordförande i Advokatsamfundet

 

Diskussionen om generellt prövningstillstånd vid överklagande av förvaltningsrätternas och tingsrätternas domar har åter blossat upp. En majoritet av överrättspresidenterna förordar en sådan ordning. Avsikten påstås vara att skapa en ändamålsenlig och rättssäker process. Hur man ska uppnå ökad rättsäkerhet genom generella prövningstillstånd är dock svårt att förstå.

Genom införandet av EMR 2008 infördes prövningstillstånd i samtliga tvistemål. Enligt förarbetena skulle tillämpningen vara generös. Verkligheten blev dock en annan. Verkligheten har dessutom sett väldigt olika ut beroende på inom vilken hovrättsdomsaga man befunnit sig och beroende på vilken avdelning i hovrätten som haft att pröva frågan om prövningstillstånd.

Vid utgången av 2011 hade Högsta domstolen i 98 fall underkänt hovrätternas beslut att inte bevilja prövningstillstånd. I samtliga dessa fall har det dessutom funnits skäl för Högsta domstolen att bevilja prövningstillstånd utifrån de kriterier som gäller i Högsta domstolen. Hur många mål därutöver som rätteligen borde fått prövningstillstånd i hovrätten, men som inte kunnat prövas i Högsta domstolen, saknas det statistik på. Sannolikt är det dock väsentligt fler än 98. En förutsättning för att Högsta domstolen ska fungera som prejudikatinstans är dessutom att målen sakprövas i hovrätten. Risken finns att så inte kommer att ske i tillräcklig omfattning om generella prövningstillstånd införs.

Efter införandet av EMR har enligt uppgift ändringsfrekvensen i brottmål ökat. I uppemot hälften av målen gör hovrätten utifrån samma material en annan bedömning. Redan detta borde inge betänkligheter för den som förordar generellt prövningstillstånd. För det fall man utgår från att det även i framtiden kommer att finnas anledning för hovrätterna att ändra hälften av tingsrättsdomarna måste det beviljas prövningstillstånd i minst detta antal.

Eftersom det kan vara svårt att i förväg veta exakt vilka 50 procent av målen som kommer att ändras behöver dock prövningstillstånd sannolikt meddelas i uppemot 75 procent av de brottmål som överklagas. Denna prövning kommer, om den ska göras seriöst, innebära en stor ökad arbetsbörda på hovrätternas beredningsorganisation. Det enda som uppnås med detta arbete är dock att 25 procent av målen skalas bort. Resten ska sedan bli föremål för sedvanlig huvudförhandling efter detta onödiga dubbelarbete.

Domstolarnas ekonomi från och med i år ser bekymmersam ut. Neddragningar aviseras med cirka fyra procent. Införandet av generella prövningstillstånd får dock inte bli ett argument och ett medel för att sänka domstolsväsendets kostnader och minska arbetsbördan för domarna i överrätterna. Budgetproblem får under inga omständigheter innebära att man minskar rättssäkerheten.

För att frågan om generellt prövningstillstånd i brottmål ska kunna kännas rimlig att diskutera krävs först att ändringsfrekvensen minskar högst väsentligt. Detta är en oerhört viktig rättssäkerhetsfråga. Detta uppnås bland annat genom att tillföra mer resurser till underrätterna så att prövningen där kan förbättras. Redan när EMR infördes hade det funnits anledning till detta. Minskar ändringsfrekvensen i hovrätterna tack vare välmotiverade tingsrättsdomar kommer sannolikt överklagandefrekvensen att minska och därmed arbetsbelastningen i hovrätterna.

Slutligen kan konstateras att tidpunkten för att väcka frågan om generella prövningstillstånd i brottmål förefaller illa vald. Påföljdsutredningen lämnade för bara någon vecka sedan ett förslag som innebär ett helt nytt påföljdssystem som beräknas kunna träda i kraft 1 januari 2016. Behovet av prövning i såväl hovrätterna som Högsta domstolen kommer sannolikt vara mycket stort innan en fast praxis utvecklats.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt