Skip to content

Helomvändning i hovrätten - tidigare dömda i brorasmålet frias helt

Hovrätten ändrar avgörande från tingsrätten och friar nu tre chefer som dömts för arbetsmiljöbrott efter att två personer omkom och ytterligare två skadades allvarligt i en rasolycka på ett brobygge i Härnösand år 2008.

Två personer avled och två andra skadades allvarligt i samband med en arbetsplatsolycka som inträffade vid byggandet av en järnvägsbro över Ålandsfjärden i Härnösand i maj 2008. Totalt fem personer befann sig på en gjutform då dess ena sida rasade. De föll 20 meter till marken.

Bron byggdes som en så kallad samverkanskonstruktion med en farbaneplatta av betong på en lådformad stålbalk. För att kunna göra betonggjutningen av farbanan användes en temporär gjutform av trä, en konstruktion där gjutformen vilade på så kallade knektar som fästes på bestämda avstånd i stålbalken.

Banverket var byggherre och Skanska totalentreprenör. Skanska hade även projekteringsansvaret för den tillfälliga konstruktionen som gjutformen utgjorde, men gav i uppdrag åt ett annat bolag, ÖTAB, att tillverka och leverera träknektarna till gjutformen. ÖTAB gav i uppdrag i sin tur åt bolaget CSC att göra beräkningar och framställa en tillverkningsritning avseende knektarna som skulle tillverkas och användas vid brobygget.

Orsaken till raset var att gjutformen inte var dimensionerad för den belastning den utsattes för vid gjutningen.

Tingsrätten fann att Skanska brutit mot bestämmelser i arbetsmiljölagen eftersom man inte kontrollerat att den tekniska anordning som den temporära gjutformen utgjorde var så beskaffad och användes på ett sådant sätt att säkerhet gavs mot olycksfall.

Särskilt allvarligt var det att Skanska, när brister som kunde innebära en allvarlig fara för säkerheten upptäcktes vid provbelastningen, inte kontrollerade de underlag och beräkningar som fanns i ritningen. Skanska hade också åsidosatt bestämmelser genom att inte avbryta arbetet under olycksdagen.

Skanska ålades därför företagsbot om sex miljoner kronor. De båda andra bolagen ålades företagsbot om en miljon kronor vardera.

Tingsrätten fällde även tre inblandade chefer för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och till kroppsskada, två för grova brott och en för brott av normalgraden. Påföljderna bestämdes till villkorlig dom och 60 dagsböter om 150 respektive 350 kronor, respektive villkorlig dom med 240 timmars samhällstjänst.

Hovrätten ogillar nu åtalen mot samtliga chefer.

Domstolen anmärker att produktionschefen på Skanska utifrån sina egna iakttagelser och den information han fått trott att en sträva i brokonstruktionen varit utböjd redan initialt. Rätten anser därför inte att han haft anledning att befara att konstruktionen skulle rasa, eller att avbryta gjutningsarbetena. Han kan därför heller inte anses ha åsidosatt sitt arbetsmiljöansvar.

I fråga om CSC anser domstolen inte att bolaget haft en sådan självständig roll i byggprocessen att företaget haft någon faktisk möjlighet att påverka utformningen av arbetsmiljön. Den representant för bolaget som varit direkt ansvarig för ritningar och beräkningar från företaget kan därför inte fällas för arbetsmiljöbrott. Talan om företagsbot mot CSC ogillas således även den.

VD:n för ÖTAB har enligt hovrätten visserligen underlåtit att bifoga ett typblad för takstolskonstruktioner i samband leveransen av träknektarna, alternativt att upplysa Skanska om att konstruktionen krävde avsträvningar. Detta har dock enligt domstolen inte påverkat det fortsatta händelseförloppet och det saknas därmed orsakssamband mellan underlåtenheten och olyckan. Även detta åtal ska därför ogillas.

Skanska överklagade aldrig tingsrättens dom, och ÖTAB, som numera försatts i konkurs, har återkallat sitt överklagande.

Ett hovrättsråd är skiljaktig och anser att produktionschefen på Skanska borde ha sett till att utreda orsaken till knektarnas bristande bärförmåga närmare och att hans oaktsamhet vållat olyckan. Han borde därför, enligt hovrättsrådet, ha dömts för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och vållande till kroppsskada.

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt