Skip to content

Stora skadestånd väntar efter felaktiga offentliga upphandlingar

Stockholms universitet
Stockholms universitet

Svenska myndigheter har vid flera tillfällen slutit avtal utan att ta hänsyn till den EU-rättsliga praxis som finns för offentliga upphandlingar. De företag som har gått miste om kontrakt på grund av detta har rätt till stora skadestånd. Det konstateras i en doktorsavhandling som idag läggs fram av Andrea Sundstrand vid Stockholms universitet. 

Större offentliga upphandlingar regleras av bestämmelser i EU-direktiven men vissa offentliga kontrakt har undantagits.  Praxis visar dock att en del av dessa kontrakt ändå omfattas av EU:s så kallade primärrätt.

Andra Sundstrands avhandling visar att tre typer av offentliga kontrakt har undantagits från upphandlingsdirektiven:

För det första reglerar inte direktiven upphandlingar av kontrakt under vissa tröskelvärden eftersom utländska leverantörer förmodas vara ointresserade av sådana mindre upphandlingar.

För det andra undantas kontrakt för så kallade B-tjänster som till sin natur anses vara av rent nationell karaktär. Exempel är utbildning, vårdtjänster, juridiska tjänster och socialtjänster.

Den tredje kategorin som undantagits är kontrakt för så kallade tjänstekoncessioner. Med koncession menas ett kontrakt där leverantören ges en rätt att bedriva viss verksamhet samtidigt som den tar den övervägande ekonomiska risken. Definitionen av tjänstekoncession varierar i medlemsländerna som de facto inte har kunnat enas om en gemensam EU-rättslig reglering. Tjänstekoncessioner har därför undantagits från upphandlingsdirektiven.

Regelverket för tilldelningar av offentliga kontrakt ryms inom den så kallade primärrätten och den så kallade sekundärrätten.

Till primärrätten hör bestämmelserna om de fria rörligheterna och de allmänna principerna om bland annat likabehandling och icke-diskriminering på grund av nationalitet.

Sekundärrättens bestämmelser om offentlig upphandling återfinns i huvudsak i upphandlingsdirektiven. 

- Enligt praxis från EU-domstolen, kan såväl tilldelningar av kontrakt under tröskelvärdena som för B-tjänster falla under primärrätten om de anses ha ett bestämt gränsöverskridande intresse, säger Andrea Sundstrand.

I avhandlingen redogörs för när ett sådant bestämt intresse föreligger. Andrea Sundstrand konstaterar att definitionen "gränsöverskridande intresse" är oklar vilket medför viss rättsosäkerhet. När det gäller tjänstekoncessioner anses de per definition ha ett gränsöverskridande intresse varför de per automatik hör till primärrätten. 

Andrea Sundstrand slår fast att det finns ett detaljerat EU-rättsligt regelverk för ett stort antal offentliga kontrakt som felaktigt har ansetts omfattas endast av medlemsstaternas behörighet. Det innebär bland annat att de primärrättsliga kraven på offentliggörande och likabehandling av leverantörer oavsett nationalitet kan ha förbisetts av den som har gjort upphandlingen.

En leverantör kan därför begära skadestånd om den anser sig förfördelad, en möjlighet som grundas direkt på primärrätten. Den möjligheten finns även om medlemsstaten saknar bestämmelser om skadestånd på området.

- Det kan finnas statliga myndigheter och kommuner som har tilldelat tjänstekoncessioner utan föregående konkurrensutsättning i tron att det inte finns några regler eller sanktioner. Risken är överhängande att de kan komma att drabbas av skadeståndsanspråk, säger Andrea Sundstrand.

 

 


Foto: Stockholms universitet

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt