Skip to content

Outnyttjad byggnadsplan från 80-talet sätter stopp för husbygge

En man fick avslag på sin ansökan om förhandsbesked för byggande av ett enbostadshus med tillhörande garage i Varbergs kommun.

Länsstyrelsen instämde i nämndens beslut och avslog därför mannens överklagande. Byggnationen kunde inte tillåtas, enligt länsstyrelsen. Detta då den stred mot kommunens översiktsplan där ny bebyggelse främst skulle placeras i anslutning till redan befintlig för att värna ortens kulturmiljö.

Enligt en byggnadsplan från 80-talet skulle det aktuella området i framtiden bebyggas och fram till dess skulle enstaka byggnationer i området prövas mycket restriktivt.  

Mark- och miljödomstolen fann att ingen del av den aktuella byggnadsplanen hade genomförts och att det inte heller fanns någon tidsplan för när det skulle kunna komma att ske.

Då domstolen ansåg att ett enbostadshus utan större problem borde kunna inordnas i eventuell framtida bebyggelse så menade rätten att nylokaliseringen kunde tillåtas.

Mark- och miljööverdomstolen delar dock nämndens bedömning att den aktuella bebyggelsen, med hänsyn till byggnadsplanen, inte uppfyller de allmänna lämplighetskraven i plan- och bygglagen. Därför undanröjs mark- och miljödomstolens dom och nämndens beslut fastställs.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt