Skip to content

Bolag slipper skattetillägg på halv miljard - på grund av oklara regler

Det fanns visserligen sakliga skäl för Skatteverket att ta ut nästan en halv miljard kronor i skattetillägg för felaktigt lämnade uppgifter. Oklara regler för vad som gäller när ett bolag har återkallat en begäran om omprövning gör dock att bolaget slipper betala.

Ett mål återförvisades till förvaltningsrätten efter att Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till att Skatteverket hade kunnat påföra skattetillägg för en oriktig uppgift som kommit fram i en begäran om omprövning - trots att bolaget hade återkallat begäran.

Som första överprövningsinstans finner förvaltningsrätten nu att förutsättningarna i övrigt funnits för att påföra skattetillägg, men att det finns skäl till befrielse. Skattetillägget undanröjs därför.

Ett bolag begärde omprövning av sin taxering genom att komma in med en ny självdeklaration till Skatteverket. De nya handlingarna visade ett underskott av näringsverksamhet som uppgick till nästan fem miljarder kronor och gällde ett avdrag för kapitalförlust vid försäljning av aktier.

Efter att Skatteverket inlett en revision av bolaget återkallade bolaget sin begäran av omprövning. Skatteverket påförde dock ändå ett skattetillägg på nästan 500 miljoner kronor med motiveringen att bolaget hade lämnat oriktig uppgifter.

Bolaget överklagade ända till Högsta förvaltningsdomstolen som konstaterade att skattetillägg hade kunnat påföras trots att bolaget återkallade sin begäran om omprövning. Målet återförvisades sedan till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten konstaterar nu att höga krav på att lämna korrekt information ställs upp för börsnoterade företag. Bolaget har inte i tillräcklig mån redogjort för avsikten med sin försäljning av aktierna, för vem som varit den avsedda köparen och för intressegemenskapen mellan sälj- och köpsida. Bolaget har därför lämnat oriktiga uppgifter.

På frågan om det finns skäl för befrielse från skattetillägget framhåller domstolen att genom användande av underskottet skulle bolaget inte ha behövt betala inkomstskatt under en lång tid. Rätten konstaterar sedan att de aktuella bestämmelserna i taxeringslagen inte har gett stöd för om skattetillägg hade kunnat tas ut efter att en begäran om omprövning återkallats. Inte heller förarbetena eller praxis hade gett sådant stöd.

Även om HFD nu klargjort att det är möjligt anser förvaltningsrätten att bolaget inte kunnat förutse att skattetillägget skulle påföras. Rätten tar också fasta på att Skatteverket fått rätt i sin uppfattning om skattetillägg först åtta år efter bolagets begäran av omprövning och efter det att bolaget fått bifall i två instanser. Det vore därför oskäligt att ta ut tillägget anser domstolen.

Maria Kronvall

 

 

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt