Skip to content

Köpte k-pist av polisinfiltratör - får resning i HD för brottsprovokation

Högsta domstolen, HD, bifaller ansökan från riksåklagaren och beviljar resning för en man som år 2003 dömts till ett år och tre månaders fängelse för bland annat grovt vapenbrott.

Högsta domstolen, HD, nekade sommaren 2003 prövningstillstånd i ett mål där två män dömts för grovt vapenbrott. Männen fälldes enligt åtalet för att uppsåtligen ha burit en ljuddämpad kulsprutepistol med tillhörande magasin i centrala Stockholm utan tillstånd.

En av männen ansökte senare om resning i målet. Som grund för sin ansökan angav han att han begått vapenbrottet till följd av en provokation från en polisinfiltratör - en person som enligt mannen figurerat i många uppmärksammade fall.

Riksåklagaren delade mannens uppfattning och motsatte sig inte resning.

HD konstaterade att det efter den fällande domen hade framkommit att en infiltratör uppträtt som säljare för den kulsprutepistol som mannen köpt. Det saknades dessutom helt utredning angående omständigheterna vid köpet och syftet med polisprovokationen var oklart.

Det fanns enligt HD heller inga som helst bevis för att mannen skulle ha begått brottet om provokationen inte ägt rum. HD ansåg att det fanns skäl som talade för att mannen blivit utsatt för brottsprovokation och att det därför förelåg synnerliga skäl för att meddela resningstillstånd i målet.

Åklagaren medgav senare mannens ändringsyrkande och hovrätten ogillade åtalet.

Riksåklagaren ansökte därefter om resning till förmån för den andre mannen, som dömts till ett år och tre månaders fängelse. Och som fått tidigare ådömd skyddstillsyn undanröjd med anledning av domen.

HD konstaterar nu att det är anmärkningsvärt att det första efter hovrättens dom framkommit att männen utsatts för en provokativ åtgärd från polisen - utan att det vare sig kommit till de tilltalades, försvararnas, åklagarens eller domstolarnas kännedom.

Det saknas enligt HD utredning som ger stöd för att brottet skulle ha begåtts om inte provokationen ägt rum. De tilltalades rätt till en rättvis rättegång har därmed, i enlighet med NJA 2007 s. 1037, också blivit oåterkalleligen undergrävd.

Resning ska därför beviljas även i det nu aktuella fallet och HD förelägger nu hovrätten att på nytt ta upp målet.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt