Skip to content

Inte journalistiskt försvarbart att köpa illegalt vapen - Expressenjournalisterna fälls

Malmö tingsrätt fällde de tre journalister på Expressen, chefredaktören Thomas Mattsson inkluderad, som har stått åtalade i det så kallade vapenmålet.

Thomas Mattsson döms nu för anstiftan till vapenbrott, nyhetschefen för medhjälp till vapenbrott och reportern för vapenbrott. Samtliga döms till villkorlig dom och dagsböter.

Bakgrunden är att chefredaktören Thomas Matsson i oktober 2010 – en period när ett stort antal skottlossningar ägde rum på öppen gata i Malmö – bestämde att en reporter skulle undersöka hur lätt det var att illegalt köpa ett vapen i Malmö.

Expressens tes om hur lätt det är att få tag på vapen visade sig stämma och reportern kunde enkelt köpa en pistol med magasin. Efter att ha transporterat vapnet till ett hotell i Malmö kontaktade han polisen, som kom och hämtade pistolen.

I målet hävdade försvaret bland annat att det hade varit journalistiskt försvarbart att ta reda på om det var sant som polis och politiker påstod – att det flödade av illegala vapen i Malmö. Något vapenbrott i lagens mening var det därför inte fråga om, menade Expressen som de facto aldrig hade någon avsikt att tillgodogöra sig vapnet. Tvärt om, hävdade försvaret, så är det ibland angeläget att journalister "wallraffar" när det gäller att avslöja sådant som är viktigt i samhällsdebatten.

Den principiella frågan i målet har därför varit om det vid en intresseavvägning mellan yttrande- och informationsfrihet - sett i ljuset av Europakonventionen - på den ena sidan och bestämmelserna i vapenlagen på den andra sidan, kan anses ha varit befogat att illegalt inneha vapen i syfte att skriva ett reportage.

Eftersom det handlar om ett brott med fängelse som normal påföljd anser tingsrätten att utrymmet för att göra en sådan intresseavvägning är synnerligen begränsat. Innehavet av vapnet framstår mer som ett medvetet risktagande för att skapa en nyhet, anser tingsrätten.

Inte heller den omständigheten att journalister, som tidigare hanterat vapen, tidigare har undgått åtal medför enligt tingsrätten att det finns skäl att frikänna de åtalade. Däremot har tingsrätten vid bestämmandet av påföljd i mildrande riktning tagit hänsyn till att vapnet frivilligt överlämnats till polisen.

- En självklar utgångspunkt för tingsrätten har varit att yttrande- och informationsfrihet är grundlagsskyddade rättigheter och att Europakonventionen ska ges en så vidsträckt tolkning som möjligt. Även med den utgångspunkten är det dock inte fritt fram för journalister att begå brott i syfte att skriva ett reportage, kommenterar lagmannen Eva Wendel Rosberg, ordförande i målet.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt