Skip to content

Högsta förvaltningsdomstolen: HQ AB får inte överklaga återkallelsebeslut - saknar talerätt

Sommaren 2010 beslutade Finansinspektionen, FI, att återkalla HQ Bank AB:s tillstånd att bedriva bank- respektive värdepappersrörelse men också att registreras som fondförvaltare.

Banken överklagade beslutet. I skrivelse till förvaltningsrätten meddelade bankens huvudägare, HQ AB, att man anslöt sig till överklagandet då man som ägare till över 90 procent av aktierna hade ett eget intresse i banken.

Förvaltningsrätten konstaterade att Carnegie Investment Bank AB hade tagit över ägandet av banken när överklagandet kom in till domstolen. Och att de även återkallat sitt överklagande. Prövningen av klagorätten skulle göras utifrån förhållandena då överklagandet kom in och återkallelsebeslutet kunde därför inte anses angå bolaget. Därmed avvisades överklagandet.

Kammarrätten underströk att HQ AB inte kunde anses ha drabbats direkt av beslutet. Detta även om dess skada, som bland annat bestod i ett 84-procentigt börsfall, kunde ses som en direkt följd av detsamma.

Det allmänna intresset av att få FI:s beslut överprövat, liksom det faktum att en sådan prövning skulle kunna underlätta en framtida skadeståndsprocess mot staten, var heller inte tillräcklig grund för talerätt.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som tidigare meddelat prövningstillstånd i målet, delar nu kammarrättens bedömning och avslår bolagets överklagande.

HFD anmärker att klaganden, om denna inte varit part hos beslutsmyndigheten, måste kunna åberopa ett intresse som kan beaktas vid sakens prövning för att talerätt enligt 22 § förvaltningslagen ska kunna medges. Bolagets intresse i egenskap av ägare uppfyller inte detta krav. Då någon talerätt inte heller kan härledas från lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar eller relevanta EU-direktiv saknar HQ AB talerätt i det aktuella fallet.

FOTO: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt