Skip to content

HFD: Leverans av egenproducerad el till hyresgäster skattefri

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD,slår fast att leverans av egenproducerad el till hyresgäster ska undantas från skatteplikt enligt lagen om skatt på energi. HFD anser, till skillnad från Skatterättsnämnden, att fall då elen ingår ospecificerad i hyran inte ska anses som leverans av elektrisk kraft i skattemässig mening.

Två aktiebolag har för avsikt att köpa ett mindre antal vindkraftverk som genast kan tas i bruk för produktion av elkraft. Parterna tänker bilda ett enkelt bolag för driften av anläggningen och syftet är att sörja för den egna förbrukningen och någon handel med eller leverans av el kommer inte att bli aktuell - – något som regleras i bolagsavtal. En bolagsman har dock rätt att fördela sin andel av producerad el till byggnader som upplåts till externa hyresgäster, men elen ska då inte faktureras särskilt utan ingå ospecificerad i hyran.

Skatterättsnämnden kom i ett förhandsbesked fram till att den el som används för att täcka energibehov i sökandebolagens egna verksamheter inte är skattepliktig eftersom det inte är fråga om leverans av elektrisk kraft.

Nämnden konstaterade dock att det skulle bli fråga om leverans av elektrisk kraft om man väljer att tillhandahålla elektricitet till sina hyresgäster - oavsett om man väljer att fakturera dessa särskilt eller låter elförbrukningen ingå ospecificerad i hyran. Tillhandahållandet kunde därför inte anses omfattas av undantaget från skatteplikt i det tidigare nämnda lagrummet.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, finner ledning i flera avgöranden från EU-domstolen när det gäller just tillhandahållandet till hyresgästerna. Domstolen uttalar, i enlighet med praxis, att då tillhandahållandet i fråga ingår som ett osjälvständigt och naturligt moment i upplåtelsen för elen inte anses levererad till hyresgästerna på det som som avses i lagen. De fall då elen ingår ospecificerad i hyran borde enligt HFD typiskt sett falla in under denna bedömning.

Om bolaget i det aktuella fallet inte yrkesmässigt levererar någon annan el ska det tillhandahållande som görs till hyresgästerna därför anses omfattas av undantaget från skatteplikt.

HFD ändrar därför förhandsbeskedet.

 

 

Foto: Michael Darden/Scanpix

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt