Skip to content

Förvaltningsrätten: A-kassesökande inte studerande - trots resttenta

En arbetslöshetskassa avslog en kvinnas ansökan om arbetslöshetsersättning med anledning av att hon ansågs vara studerande. Förvaltningsrätten gör nu en annan bedömning.

En a-kassa avslog en 32-årig kvinnas ansökan om ersättning på grund av att hon ansågs vara i första hand studerande.

Kvinnan överklagade och anförde bland annat att hennes utbildning avslutats och att såväl skolan som arbetsförmedlingen betraktade hennes studier som avslutade.

Hon uppgav att hon visserligen underkänts på en av kurserna, men att om hon valde att skriva resttentamen på kursen så kunde hon själv bestämma över hur hon lade upp studierna. Ingen större arbetsinsats krävdes och studierna skulle inte påverka hennes tillgänglighet på arbetsmarknaden.

Förvaltningsrätten hänvisar i sitt avgörande bland annat till RÅ 2009 ref. 45 där Högsta förvaltningsdomstolen uttalar att det i ett sådant här fall ska göras en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter. Och att det för att neka ersättning måste krävas att studierna ställer krav på en studieinsats som påverkar den enskildes möjligheter att söka och anta lämpligt arbete.

Förvaltningsrätten hänvisar även till att kammarrätten i ett mål bedömt att ersättningsrätt förelegat. Detta trots att den sökanden hade kvar sammanlagt 22,5 högskolepoäng av sin utbildning, motsvarande 15 veckors heltidsstudier, i form av en resttentamen på 7,5 högskolepoäng samt ett tillfälle att försvara en magisteruppsats vid en opponering.

Förvaltningsrätten finner därför att 32-åringen inte ska diskvalificeras från sin rätt till arbetslöshetsersättning för att hon vid tiden för anmälan haft för avsikt att skriva resttentamen nästan ett år efter det att utbildningen avslutats.

Domstolen anser därmed att kvinnan inte ska betraktas som deltagande i utbildning vid den tidpunkt hon anmält sig som arbetssökande, och upphäver a-kassans beslut.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt