Skip to content

Brottsoffermyndighetens utrymme för egna bedömningar minskas rejält i ny brottsskadelag

Justitierådet Severin Blomstrand
Justitierådet Severin Blomstrand

Justitierådet Severin Blomstrand har idag lämnat sitt förslag till regeringen om hur en helt ny brottsskadelag borde utformas.

Brottsskadeersättning är en statlig ersättning till brottsoffer som betalas av Brottsoffermyndigheten när skadorna inte kan ersättas av gärningsmannen eller ett försäkringsbolag. I betänkandet föreslås att en ny brottsskadelag tas fram som bland annat ska innebära följande:

- Brottsoffermyndigheten ska som huvudregel följa en domstols förordnande om skadestånd, om domstolen har prövat ett yrkande om skadestånd i sak. Brottsoffermyndighetens utrymme för att göra egna skadeståndsrättsliga bedömningar minskar därmed.

- Brottsoffermyndigheten ska som huvudregel kräva tillbaka det belopp som betalats ut i brottsskadeersättning från den som har orsakat skadan. En sådan så kallad regressfordran ska endast kunna efterges om det finns ”synnerliga skäl”.

 - Om en person som drabbas av brott och får rätt till brottsskadeersättning sedan tidigare har en skuld till Brottsoffermyndigheten så ska skulden räknas av från brottsskadeersättningen.

- Den övre beloppsgränsen för brottsskadeersättning för kränkning höjs från tio till 15 basbelopp.

- Ansökningstiden förlängs från dagens två år till tre år.

- Brottsskadeersättning som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp ska kunna återkrävas.

Utredningen konstaterar också att 2006 års reform om brottsskadeersättning till barn som har bevittnat våld mot en närstående ännu inte har fått fullt genomslag. Utredningen bedömer att det finns behov av utbildning och information samt att polisens anmälningssystem med fördel kan förbättras så att uppgifter om barns närvaro lyfts fram redan i polisanmälan.

När det gäller frågan om rätten till brottsskadeersättning för kränkning bör utvidgas till vissa kvalificerade ärekränkningsbrott så föreslår utredningen att någon sådan ändring inte görs. Orsaken är att ärekränkningsbrott inte ligger under allmänt åtal och därför normalt inte utreds av polisen. Brottsoffermyndigheten skulle därför få ett bristfälligt underlag för sin bedömning.

Utredningen vill också behålla systemet där ersättning betalas först när det står klart att skadan inte kan ersättas av brottslingen eller ett försäkringsbolag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

 

 

 

Foto: ClaudioBresciani/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt