Skip to content

Advokatbyrå förlorar tvist i hovrätten - har inte bevisat att de hade uppdrag från ägare till bolag

Hovrätten anser, precis som tingsrätten, att en advokatbyrå inte har lyckats bevisa att man hade ingått ett avtal med majoritetsägarna till ett bolag om att företräda dem vid en försäljning av bolagets aktier.

Vid ett inledande möte med en intressent av aktierna närvarade en av byråns advokater på begäran av bolagets VD. Hovrätten tycker dock inte att  advokatens närvaro vid mötet utgjorde skäl för ägarna att förstå att han ansåg sig företräda dem.

Bolaget befann sig i ett ekonomiskt nödläge och dess majoritetsägare ingick därför förhandlingar med en intressent om köp av samtliga aktier i bolaget i augusti 2005. Vid mötet deltog majoritetsägarna, VD:n och en advokat från advokatbyrån Bird & Bird som av VD:n ombetts närvara.

Advokatbyrån hävdade i tingsrätten att deras advokat fått i uppdrag att företräda majoritetsägarna vid förhandlingen och tiden därefter, men att betalning uteblivit. Majoritetsägarna menade att de inte gett advokaten ett sådant uppdrag.

Tingrätten konstaterade att det var klarlagt att advokaten utfört det arbete som denne påstått efter att VD:n kontaktat honom. Merparten av kontakterna hade dock även fortsättningsvis skett mellan VD:n och advokaten.

Advokatbyrån hävdade att majoritetsägarna gett VD:n fullmakt att för deras räkning ingå uppdragsavtalet vilket domstolen, mot majoritetsägarnas nekanden, inte fann vara styrkt.

Byrån hävade också att ägarna genom passivitet blivit bundna av avtalet. Rätten besvarade även detta nekande. Detta dels eftersom det inte förekommit några egentliga förhandlingar mellan parterna men också eftersom ägarna inte tidigare anlitat advokaten.

Ägarna ansågs inte ha insett att advokaten trodde sig ha ett uppdrag för dem förrän först två månader efter det inledande mötet, då advokaten skickat ett e-postmeddelande till intressentbolaget där det framgick att han företrädde aktieägarna. Deras passivitet kan därför inte ge upphov till avtalsbundenhet.

Byrån överklagade till hovrätten. I hovrätten åberopade de nu endast att aktieägarna blivit bundna av uppdragsavtalet. Detta genom att de vid det inledande mötet eller därefter insett att byrån trodde sig ha ett uppdrag för dem och trots det inte meddelat dem om missförståndet.

De båda ägarna hävdade att de inte tänkt närmare på advokatens närvaro vid mötet eftersom han företrätt bolaget vid upprepade tillfällen tidigare. De hade aldrig personligen anlitat honom och då deras berättelser bedöms vara trovärdiga anser inte domstolen att byrån styrkt sitt påstående om att de vid mötet insett att advokaten trodde sig ha ett uppdrag för dem.

När det gäller tiden efter mötet konstaterar hovrätten att advokaten endast har haft begränsad kontakt med ägarna samt att aktieägarna anlitat en annan advokatbyrå för att biträda dem inför försäljningen. Den omständigheten att advokaten i e-brev i början av oktober till intressebolaget och aktieägarna angett att han företrädde de sistnämnda föranleder inte att byrån styrkt sitt påstående.

Tingsrättens domslut står därför fast och Bird & Bird åläggs att ersätta ägarna för deras rättegångskostnader.

 

Maria Kronvall

 

 

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt