Skip to content

Villkor med eget bolag följdes inte - lån beskattas ändå inte som utdelning

En man som med sitt helägda bolag i Luxemburg upprättat förmånliga låneavtal, bedöms i kammarrätten inte ha mottagit pengarna som utdelning även om lånevillkoren inte följts. Tillräckligt stöd för eftertaxering och skattetillägg finns enligt domstolen inte.

Ett icke rörelsedrivande företag i Luxemburg upprättade med bolagets svenske ägare låneavtal om att 5,2 miljoner kronor skulle lånas ut till ägaren. Med anledning av att det luxemburgiska företaget ägde ett svenskt företag, som i sin tur ägde ett svenskt rörelsedrivande företag, vari ägaren till det luxemburgiska företaget var verksam som VD, ansåg Skatteverket att det räntefria lånet skulle klassificeras som utdelning. Mannen skulle därför beskattas i inkomstlaget tjänst och kapital för hela beloppet.

Mannen överklagade till förvaltningsrätten som konstaterade att lånevillkoren var mycket förmånliga för mannen, samt att villkoren om räntebetalning inte följts. Domstolen anförde sedan att då beskattning ska ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd oaktat dess beteckning, kunde inte de aktuella rättshandlingarnas verkliga innebörd vara annan än att de utbetalade medlen utgjort utdelning till mannen. Eftersom han inte i sin deklaration upplyst om hur han tillförts medel från sitt företag i Luxemburg, ansågs han ha lämnat oriktiga uppgifter, varför förutsättningar för att eftertaxera honom och påföra skattetillägg fanns.

Mannen överklagade på nytt och kammarrätten konstaterar nu att det i praxis uppställs höga krav för att domstolen ska kunna frångå upprättade handlingar. Av den anledningen ska inte det förhållandet att ränta inte erlagts av mannen, trots att det enligt honom varit fråga om lån, ensamt ligga till grund för att anse att den verkliga innebörden av rättshandlingarna skulle vara att det var fråga om utdelning och inte lån.

Av utredningen framgår att rättshandlingarna i det luxemburgiska företagets räkenskaper behandlats som lån, vilket domstolen fäster vikt vid. Domstolen fastslår således att det inte finns tillräckligt stöd för eftertaxering av mannen. Däremot ska mannen genom att yrka ett för högt ränteavdrag för år 2007 anses ha lämnat en oriktig uppgift, varför domstolen i den delen inte befriar honom från påfört skattetillägg.

 

Maria Kronwall

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt