Skip to content

Skatteverket förlorar mål om obetald skatt - tvingas betala två miljoner

Tre bolag i likvidation, ett moderbolag och dess två dotterbolag i fastighetsbranschen, yrkade vid tingsrätten att skattefordringar som uppkommit i samband med transaktioner mellan bolagen skulle förklaras prekluderade. Bolagen menade att de inte varit medvetna om fordringarna och att de därför hade prekluderats.

Skatteverket hade inte upptagits som känd borgenär i bolagens ansökningar om kallelse på okända borgenärer. Skatteverket hade heller inte anmält sig som borgenär inom kallelsetiden.

Tingsrätten fann dock att det var tillräckligt att gäldenärer, i detta fall bolagen, haft kännedom om grunden för skuldförhållandet för att de ska anses ha kännedom om en fordran. Bolagens talan ogillades därför och de ålades att stå Skatteverkets rättegångskostnader.

Hovrätten anser dock att kännedom om omständigheter som ligger till grund för skattefordringarna inte är tillräckligt för att bolagen ska anses ha känt till fordringarna. Att bolagen haft kontakt med SKV angående revision av moderbolaget förändrar inte bedömningen.

Hovrätten ändrar därför nu tingsrättens dom så att SKV:s fordringar anses prekluderade. Staten genom SKV ska vid denna utgång ersätta fastighetsbolagen för deras rättegångskostnader vid såväl tingsrätten som hovrätten med ett sammantaget belopp om cirka två miljoner kronor.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt