Skip to content

Ingen JO-kritik mot Kriminalvården efter att intagen förlorat hörseln

En intagen som anmält Kriminalvården till Justitieombudsmannen uppger att han förlorat hörseln då han inte fått träffa en läkare i tid. JO finner dock inga skäl att rikta kritik mot Kriminalvården.  

En man inkom med en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, mot Kriminalvården.

Mannen hade, enligt anmälan, behandlats dåligt på anstalten genom att denna utan motivering avslagit hans ansökningar om permission och genom att en läkare först efter tre månader undersökt hans kroniska öroninflammation. Något som skulle ha lett till att han blivit helt döv på det örat.

Kriminalvården angav i svar att frågan om permission hade diskuterats med mannen som hade fått svaret att han troligen hade ett för kort straff för att en sådan ansökan skulle bli beviljad. Någon ansökan inkom sedan inte.

Av mannens läkarjournal framgick det att han fått träffa en läkare tio dagar efter att han påtalat sin öroninflammation.

JO framhåller att det är av största vikt att anstalten informerar den intagne om hur han ska gå tillväga för att få ett överklagbart beslut. Angående permissionen är det anstaltens ansvar att inte agera på ett sätt så att de intagna berövas sin rätt att få frågan om permission prövad och därmed utverka ett överklagbart beslut.

JO konstaterar dock att det inte går att dra några slutsatser om mannen har förhindrats att lämna in en ansökan eller inte. Detta eftersom det är svårt att avgöra hur diskussionerna mellan mannen och anstalten ha förts. JO finner därför inga skäl att rikta kritik mot Kriminalvården.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt