Skip to content

Få börsbolag bryr sig om den nya mutlagstiftningen

Snart införs en ny mutbrottslagstiftning i Sverige som innebär ett ökat ansvar för VD och styrelse. Trots att de flesta större börsbolag känner till den nya mutbrottslagen är det mindre än hälften som vidtagit några direkta åtgärder för att följa den. Det visar en undersökning från KPMG.

KPMG har inför lagändringen gjort en undersökning bland börsens 50 största bolag. Enligt undersökningen känner storbolagen i allmänhet till att den nya lagen är på väg, men bara 40 procent har vidtagit några direkta åtgärder som en följd av den hårdare mutbrottslagen.

– Många stora börsbolag har redan riktlinjer och policyer som de anser omfattar även den kommande nya lagen. Utmaningen hos börsbolagen ligger istället i att införa återkommande kontroller för att säkerställa att policies verkligen efterlev, säger Martin Krüger, chef för KPMG Forensic i ett pressmeddelande.  

–Vår erfarenhet visar att bolagen ofta börjar med att ta fram policyer och utbildningar, istället för att börja med att göra genomgående riskanalyser. Bland mindre börsbolag och företag utanför börsen är andelen som vidtagit åtgärder inför mutbrottslagen troligen ännu lägre än i vår undersökning, fortsätter han.

Den nya lagen, som införs från och med den 1 juli i år, innebär bland annat att ”vårdslös finansiering av muta” blir en kriminell handling. Lagändringen tar bland annat sikte på företag som använder sig av agenter och mellanhänder för att skapa affärer, något som är vanligt när svenska bolag exporterar varor utomlands.

– Med den nya lagen måste VD och styrelse säkerställa att bolaget har insyn i hur agenten arbetar. Bolaget får ett tydligt ansvar att ställa frågor till agenten om hur agentens ersättning används och följa upp hur denne arbetar. Saknas ordentliga rutiner kan VD och styrelse få straffansvar, även om de inte haft uppsåt eller känt till att agenten agerat otillbörligt, säger Krüger.

Krügers råd till bolag som vill säkerställa att agenten agerar korrekt är:

1. Gör en noggrann bakgrundskontroll av agenten

2. Avtalsreglera förväntningarna på agenten

3. Följ pengarna. Gör en noggrann uppföljning av för vad och till vem agenten har gjort betalningar.

Enligt Krüger borde bolagen välkomna den nya mutbrottslagen och använda den som ett alibi för att öka medvetenheten kring oegentligheter och mutor, även sådant som inte berörs av lagändringen. Till exempel frågor kring representation eller att ge alternativt ta emot gåvor.

– Många företag är idag osäkra på vad man får och inte får göra. Att arbeta aktivt med korruptionsfrågor skapar trygghet hos leverantörer, kunder och personal. I förlängningen stärker det företagskulturen och varumärket, avslutar Krüger.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt