Skip to content

Döms för brott mot PuL efter bloggtexter om dotter

En man döms i tingsrätten till dagsböter för brott mot personuppgiftslagen efter att ha publicerat känsliga uppgifter om sin dotter och före detta sambo på sin privata webblogg.

En man som låg i en vårdnadsstrid om sin dotter publicerade under 2009 och 2010 flera personuppgifter om såväl dottern som sin ex-sambo på sin privata blogg.

Mannen publicerade bland annat en vårdnadsdom från tingsrätten, förfrågningar om en barnavårdsutredning samt ett polisförhör. Känsliga personuppgifter om såväl dottern som hennes mamma publicerades därmed, bland annat om administrativa frihetsberövanden och hälsa.

Mannen erkände publiceringen men nekade till brott, i första hand då behandlingen skett med journalistiskt ändamål. Han hävdade också bland annat att det varit nödvändigt att publicera personuppgifterna för att försvara dotterns rättsliga anspråk på kontakt med honom.  Mannen menade att publiceringen varit socialt adekvat och att den därför skulle vara straffri utan stöd av uttryckliga ansvarsfrihetsbestämmelser.

Tingsrätten ifrågasätter inte att mannen vid publiceringen ansett att han och hans dotter blivit illa behandlade av socialtjänst, polis och domstol och att han haft ett starkt intresse av att informera om dotterns situation.

Trots detta anser domstolen att uppgifterna som publicerats varit så känsliga att de måste anses ha utgjort ett kränkande intrång i den personliga integriteten. Undantaget i personuppgiftslagen, PuL, för behandling av personuppgifter i ostrukturerat material är därför inte tillämpligt.

Undantaget för journalistiskt ändamål kan heller inte, trots mannens avsikt att väcka debatt kring hanteringen av vårdnadstvister i allmänhet, anses tillämpligt. Detta då publiceringen innefattat uppgifter som är av ren privat karaktär.

Publiceringen har vidare skett under en pågående vårdnadstvist som alltjämt fortgår och den kan därför inte anses ha varit nödvändig för att göra gällande eller försvara dotterns rättsliga anspråk.

Domstolen finner också att publiceringen utgjort brott enligt 49 § första stycket e) PuL och att detta, med hänsyn till uppgifternas karaktär och spridning, inte kan anses som ringa. Rätten finner det även uteslutet att lagstiftaren av misstag skulle ha kriminaliserat det förfarande som den tilltalade gjort sig skyldig till, och avfärdar därför hans invändning om ansvarsfrihet på grund av social adekvans.

Rätten finner visserligen att den tilltalade på grund av preskription inte kan dömas för tiden före januari 2010. Rätten anser även att mannen saknat uppsåt till den publicering som kan anses ha skett efter att han i maj 2010 tog bort länkarna till de aktuella dokumenten från bloggen, även om länkarna fortfarande fungerade. Mannen ska därför dömas för brott mot PuL för de gärningar som begåtts under perioden januari-maj 2010 och påföljden bestäms till 50 dagsböter om 100 kronor.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt