Skip to content

HD-praxis om dubbel bestraffning utreds av regeringen

Regeringen har begärt en översyn av det svenska systemet med både skattetillägg och straffansvar för oriktiga uppgifter som lämnas till Skatteverket  – den så kallade ne bis in idem-principen.

Systemet med dubbla straff har utsatts för massiv kritik och flera underrätter har gått emot Högsta domstolens principavgörande eftersom det anses strida mot Europakonventionen.

I ett kommittédirektiv, Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet, ger regeringen nu en utredare i uppdrag att analysera det svenska systemet ”med beaktande av Europakonventionen samt ge förslag på lämpliga författningsändringar i syfte att ytterligare stärka rättssäkerheten för enskilda”.

Regeringen anser att det är tveksamt om de ändringar som nyligen genomfördes i den nya skatteförfarandelagen är tillräckliga när det gäller just frågan om Europakonventionens förbud mot dubbel bestraffning för samma gärning.

De senaste åren har Europadomstolen skärpt sin syn på medborgarnas rätt att inte bli lagförda eller straffade två gånger för samma gärning. Både Högsta Domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen har sedan dess slagit fast att det svenska systemet inte berörs av dessa domar – en uppfattning som har angripits hårt från många kritiker.

I två avgöranden från år 2002 har Europadomstolen konstaterat att de svenska skattetilläggen är att betrakta som straff i Europakonventionens mening.

Regeringen skriver i direktiven att möjligheten till skattetillägg ska finnas kvar men att man bör utreda ett system som innebär en plikt för staten att vid en viss tidpunkt välja mellan skattetillägg eller en anmälan om skattebrott.

Resultatet av utredningen ska redovisas till regeringen senast den 9 september nästa år.

  

 

   

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt