Skip to content

Stridsåtgärder mot norskt bolag blir fråga för EU-domstolen

Ett norskt bolag menar att de stridsåtgärder två svenska fackförbund vidtagit varit olovliga och att de kollektivavtal som träffats är ogiltiga. Arbetsdomstolen finner att frågan inte kan avgöras utan att ta ställning till om EG/EES-rätten är tillämplig.

Ett norskt bolag äger fartyget M/S Sava Star vars besättning bestod av fyra polska befäl och två ryska matroser. Under åren 2001-2003 var fartyget registrerat i Panamas skeppsregister. Bolaget undertecknade i oktober 2001 ett kollektivavtal mellan bolaget och Svenska Transportarbetareförbundet, Transport, varpå bolaget betalade 1 794 USD till Transport i enlighet med avtalet. Sedan kollektivavtalet upphört att gälla undertecknades i februari 2003 ett nytt kollektivavtal mellan bolaget och Facket för Service och Kommunikation, SEKO, varpå bolaget återigen betalade ut 1 794 USD. Ingen i besättningen var medlem eller önskade bli medlem i förbunden.

Tvist har därefter uppstått mellan bolaget på ena sidan och fackförbunden på andra sidan om kollektivavtalen är ogiltiga eller i vart fall oskäliga och om det därför föreligger en skyldighet att återbetala de avgifter som bolaget betalat. Bolaget menade att förbunden även skulle betala skadestånd avseende ekonomisk skada som bolaget åsamkats med anledning av att förbunden vidtagit stridsåtgärder mot bolaget innan kollektivavtalen undertecknats.

Transport krävde i sin tur skadestånd av bolaget.

I kollektivavtalen finns lagvalsklausuler som anger att tvister ska prövas enligt svensk lag. Sedan tvist uppkom huruvida lagvalsklausulerna var giltiga fann Arbetsdomstolen, AD, i en mellandom att lagvalsklausulerna var giltiga.

Bolaget har även yrkat att AD ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen, vilket förbunden motsatt sig. Bolaget anförde att kollektivavtalen var ogiltiga dels på avtalsrättsliga grunder och dels eftersom avtalet tillkommit efter olovliga stridsåtgärder. Bolaget anförde även att bolaget vid tidpunkten för de vidtagna stridsåtgärderna var bundet av ett kollektivavtal med en rysk facklig organisation. Stridsåtgärderna från de svenska förbunden syftade enligt bolaget till att tränga undan det redan gällande kollektivavtalet samt de enskilda anställningsavtalen.

AD finner att bolaget inte kan vinna bifall till sin talan om återbetalning på de åberopade avtalsrättsliga grunderna varför AD har att pröva stridsåtgärdernas tillåtlighet för att kunna avgöra målet.

AD hänvisar till AD 1989 nr 120, Britanniadomen, som anger att ”att fackliga stridsåtgärder som vidtas av en arbetstagarorganisation är olovliga enligt 42 § första stycket medbestämmandelagen – direkt eller under åberopande av dess grunder – om de syftar till att framtvinga ett undanröjande eller en ändring av ett bestående kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en annan arbetstagarorganisation.”

Lagstiftaren beslutade därefter, år 1999, att begränsa tillämpningsområdet för den princip som slogs fast i Britanniadomen genom den så kallade Lex Britannia, bestående av tre bestämmelser i medstämmandelagen. Med anledning av EU-domstolens dom i Laval-målet ändrades medstämmandelagen på nytt.

AD finner att stridsåtgärderna inte kan anses olovliga enligt svensk rätt för det fall bolaget inte redan var bundet av något kollektivtal. AD övergår därefter till att pröva om stridsåtgärderna varit i strid med EG/EES-rätten. AD beaktar såväl Laval-målet som Viking Line-målet och konstaterar att både stridsrätten och rätten till fri rörlighet av varor och tjänster är grundläggande rättigheter inom EG-rätten.

AD finner att EG/EES-rättens tillämplighet är av avgörande betydelse för att avgöra stridsåtgärdernas tillåtlighet. AD finner att dock att den nu aktuella problematiken inte behandlats tidigare i EU-domstolen varför AD nu begär ett förhandsavgörande. Frågan är om regleringen om fri rörlighet för tjänster som återfinns i EES-avtalet och EG-fördraget även gäller för ett företag som har säte i en EFTA-stat såvitt avser verksamhet i form av sjötransporttjänster med ett fartyg som är registrerat i ett tredje land utanför EG/EES-området.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt