Skip to content

Upplåtelser för ledningar i praktiken

I sin senaste bok, Upplåtelser för ledningar i praktiken, råder författarduon Stieg Synnergren och Nils Larsson läsarna att försöka förhandla fram en frivillig avtalsupplåtelse, använda sig av erfarna avtalsskrivare och begränsa ledningshavarens rättigheter för bästa totala resultat.

Boken Upplåtelser för ledningar i praktiken behandlar rättsreglerna för olika former av tvångsupplåtelser, till exempel ledningsrätt, fastighetsbildningsservitut och gemensamhetsanläggning. Vidare behandlas regler för upplåtelse genom frivilliga avtal, som till exempel lägenhetsarrende, anläggningsarrende, lokalhyra, hyra av lös egendom och avtalsservitut samt viss domstolspraxis.

 

-          Vi skrev boken därför att det saknas en framställning som behandlar hela rättsområdet, berättar Stieg Synnergren.

 

Han och Nils Larsson har genom åren hållit ett flertal kurser om arrende- och andra nyttjanderättsavtal samt servitut. En återkommande fråga vid kurserna har varit vad som gäller för ledningar och telecom-master.

 

-          Ledningsrätt är ett alternativ till avtal, som beslutas i första instans av Lantmäteriet. Det har varit naturligt att det ställts frågor även om denna tvångsrätt. Det har saknats en bok om ledningsrätt liksom om vad som specifikt gäller för ledningar och master vid avtal om arrende och andra nyttjanderätter. Detta ledde fram till att vi till slut skrev en bok, berättar Nils Larsson.

 

Upplåtelser av ledningar i praktiken vänder sig till alla som i sitt arbete eller markägande kommer i kontakt med ledningar av alla de slag samt telecom-master. Boken gör även anspråk på att vara en lättillgänglig informationskälla för de som tjänstgör vid Lantmäteriet och domstolar som handlägger aktuella tvister.

 

Den har utformats så att den användas både som uppslagsbok, handbok och kurslitteratur beroende på läsarens situation.

 

-          Tanken är att boken ska användas som handbok vid val av upplåtelseform och för kunskap om den upplåtelseform som väljs – avtal eller tvångsrätt, det vill säga ledningsrätt, berättar Nils Larsson.

 

Författarna ger sina läsarna följade råd:

 

-          Ledningsägaren och fastighetsägaren bör alltid så långt det är möjligt försöka förhandla sig fram till en frivillig avtalsupplåtelse. En sådan uppgörelse ger i regel snabbare och bättre resultat än en tvist inför myndighet. Dock bör parterna använda sig av erfarna och skickliga avtalsskrivare.

 

-          Vid alla upplåtelser, oavsett vilken upplåtelseform, är det viktigt att tydligt och klart beskriva vilka rättigheter som ska gälla för ledningshavaren och begränsa dessa så att bästa totala resultat uppnås. Alltså att ledningen ges en trygg rätt men också att pågående markanvändning påverkas så lite som möjligt.

 

Nils Larsson och Stieg Synnergren har jobbat ihop sedan 1999. 77 kurser som behandlat arrenderätt, hyresrätt och ledningsrätt har det blivit, liksom ett antal böcker.

-          Vi hade båda ganska lång arbetslivserfarenhet av bruksrätter till fastighet och kurser om dessa då vi satte i gång. Det var nog så att vi båda kände en stark vilja att försöka på ett strukturerat sätt förmedla innehållet i det tämligen digra antalet paragrafer till de som praktiskt arbetar med frågor om nyttjanderätter och servitut. Vi samarbetar väldigt bra, konstaterar Nils Larsson.

-          Många böcker har initierats av kursdeltagare som efterlyst böcker som varit praktiskt inriktade och som kunnat användas som både handbok, uppslagsbok och kurslitteratur. Av den anledningen har för flertalet böcker i titeln tagits in …” i praktiken”, berättar Stieg Synnergren.

Och fler gemensamma projekt är på gång. Under år 2012 planerar författarna att utarbeta en kommentar till regelverket i 7 kap. jordabalken.

-          Detta kapitel innehåller grundläggande rättsregler för samtliga nyttjanderätter och för avtalsservitut. Tyvärr är bestämmelserna så svårtillgängliga och så litet kända att t o m vissa tingsrätter inte alltid känner till dem, konstaterar Stieg Synnergren.

Stieg Synnergren har tidigare tjänstgjort inom domstolsväsendet och även som hyresråd och ordförande i hyresnämnden och arrendenämnden i Linköping.

Nils Larsson är advokat, senior counsel, och verksam vid Setterwalls advokatbyrå i Stockholm med inriktning på fastighetsrätt.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt