Skip to content

Vårdcentral diskriminerade homosexuell kvinna

Tingsrätten finner att en vårdcentral i Stockholm diskriminerat en lesbisk kvinna som önskat genomgå den medicinska basutredning som krävs för assisterad befruktning.

Sedan juli 2005 har även kvinnor i lesbiska förhållanden rätt till assisterad befruktning med donerad sperma. Innan behandlingen påbörjas ska den kvinna som är aktuell för donation genomgå en så kallad medicinsk basutredning. Vidare ska paret därefter genomgå en lämplighetsprövning.

I februari 2009 ringde en kvinna som var gift med en annan kvinna gynekologmottagningen på Liljeholmens vårdcentral där de var listade som patienter. Syftet med samtalet var att boka en tid för den medicinska basutredningen. Kvinnan nekades dock att boka tid då vårdcentralen hänvisade lesbiska par till den särskilda mottagningen för lesbiska och bisexuella kvinnor på Södersjukhuset, SÖSAM.

Kvinnan anmälde samma dag händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Några dagar senare blev kvinnan kontaktad av en gynekolog vid vårdcentralen som återigen hänvisade henne till SÖSAM eftersom de hade specialistkompetens vad gäller lesbiska par. De kom dock överens om att kvinnan skulle få boka en tid varpå hon har genomfört basutredningen och erhållit remiss till fertilitetskliniken där lämplighetsprövningen sker.

DO har nu yrkat att Stockholms läns landsting ska betala kvinnan 100 000 kronor i diskrimineringsersättning. Detta då landstinget missgynnat kvinnan genom att neka henne att boka tid för utredning hos vårdcentralen på grund av hennes sexuella läggning.

Landstinget menade att kvinnan inte missgynnats och heller inte befunnit sig i en jämförbar situation med en heterosexuell kvinna. Skulle kvinnan ändå anses ha missgynnats anförde landstinget att skadeståndet i vart fall skulle sättas ned då kvinnan erhållit den aktuella utredningen så snart landstinget fick kännedom om att kvinnan känt sig diskriminerad.

Landstinget menade att skillnaden låg i att med heterosexuella par kunde barnlösheten bero av flera olika skäl. För ett homosexuellt par står det dock redan från början klart att det endast är assisterad befruktning med donerade spermier som kan bli aktuell.

Tingsrätten finner att det faktum att kvinnan inte erhöll någon tid vid det första samtalet med vårdcentralen i realiteten innebär ett avvisande och utgör, enligt rätten, ett missgynnande. Tingsrätten konstaterar därefter att det är ostridigt att genomförandet av en medicinsk basutredning är en förutsättning för remiss till fertilitetsenheten och att basutredningen innefattar samma medicinska moment oavsett sexuell läggning.

Tingsrätten finner nu att utredningen i målet med styrka talar för att kvinnan befunnit sig i en jämförbar situation med en heterosexuell kvinna vid bokningen av basutredningen, varför det kan antas att hon diskriminerats på grund av sin sexuella läggning. Även om det inte varit landstingets avsikt att diskriminera kvinnan finner rätten att hon har rätt till diskrimineringsersättning.

Med beaktande av Europadomstolens uttalanden om ideella skadestånd och det faktum att missgynnandet i fråga inte medfört några varaktiga negativa konsekvenser för kvinnan förpliktigar tingsrätten landstinget att betala kvinnan 15 000 kronor i diskrimineringsersättning. Tingsrätten förpliktigar även landstinget att helt betala DO:s rättegångskostnader.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt