Skip to content

Inget hinder mot utlämning av folkmordsmisstänkt

Europadomstolen finner att utlämning till Rwanda är förenlig med Europakonventionen.  Domstolen beaktar bland annat att det rwandiska rättssystemet förbättrats de senaste åren.

En nu 55-årig man från Rwanda anhölls i juli 2008 på sannolika skäl misstänkt för bland annat folkmord och medhjälp till folkmord år 1994. I maj 2009, efter en begäran från den nationella åklagarmyndigheten i Rwanda, beslutades att mannen skulle utlämnas.  

Mannen anmälde Sverige till Europadomstolen och menade att beslutet om utlämning stred mot artiklarna tre och sex i Europakonventionen, varpå regeringen i juli 2009 beslutade att inhibera utlämningsbeslutet i avvaktan på Europadomstolens prövning. Mannen har varit häktad sedan september 2008 och häktningsbeslutet har omprövats flera gånger.

HD konstaterade i juli 2011 att Europadomstolen, trots beslut om förtur, ännu inte prövat mannens anmälan. HD företog därefter en proportionalitetsbedömning och konstaterade att mannen var misstänkt för synnerligen allvarlig brottslighet som kunde ge som minst fyra års fängelse. Han hade dock varit frihetsberövad i mer än tre år varvid HD noterade att, om hänsyn togs till de svenska reglerna om villkorlig frigivning, minimistraffet för fullbordat brott redan hade överskridits.

Det hade dessutom gått mer än två år sedan mannen anmälde Sverige till Europadomstolen. HD menade att handläggningen inte kunde anses vara rimligt effektiv samt beaktade att det fortfarande fanns en osäkerhet om när förfarandet i Europadomstolen kunde tänkas resultera i ett slutligt avgörande. Trots att Rwanda ansågs ha ett synnerligen starkt intresse av utlämning och andra alternativa effektiva tvångsmedel saknades fann HD fann att det inte var godtagbart att mannen skulle fortsätta vara häktad varför HD upphävde häktningsbeslutet.

Europadomstolen finner nu att en utlämning varken strider mot artikel tre i konventionen, förbudet tortyr, eller mot artikel 6, rätten till en rättvis rättegång, varför Sverige inte gjort något fel som beslutat om utlämning.

Mannen, som vid tidpunkten för folkmordet var chef för Rwandas luftfartsverk, fick år 2001 asyl i Danmark och greps i Sverige i samband med att hans fru skulle förnya sitt pass på Rwandas ambassad i Stockholm. Han har hela tiden nekat till inblandning i folkmordet och har motsatt sig utlämning .

Europadomstolen konstaterar bland annat att Rwanda har avskaffat dödsstraffet samt livstids fängelse i isolering och menar att det rwandiska rättssystemet har förbättrats på senare år. Varken mannens sjukdomstillstånd eller det faktum att han tillhörde en minoritetsgruppen Hutu innebär enligt domstolen att artikel tre och sex riskerar att kränkas.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt