Skip to content

Resning i mål om uppmärksammat hedersmord

Abbas Rezai
Minnesstund vid Abbas Rezais grav

För fem år sedan dömdes en då 18-årig man till fyra års sluten ungdomsvård för att ha knivhuggit en 20-årig man till döds. Högsta domstolen beviljar nu resning i målet.

En 18-årig man dömdes våren 2006 i tingsrätten till fyra års sluten ungdomsvård och utvisades med anledning av det hedersrelaterade mordet på Abbas Rezai.

Rezai, som velat gifta sig med den tilltalade mannens syster, påträffades död i hennes familjs lägenhet hösten 2005 och hade då bland annat utsatts för omfattande knivvåld och skållats i ansiktet med het olja.

Tingsrätten fann det ställt utom rimligt tvivel att det var 18-åringen som hade utfört gärningen men ogillade åtalet mot hans medtilltalade föräldrar, även om rätten var splittrad. Majoriteten fann att föräldrarna, även om 18-åringen inte ansågs kunna ha utfört gärningen på egen hand, varken kunde dömas som medgärningsmän, som anstiftare eller för sin underlåtenhet att förhindra 18-åringen i hans handlande.

Hovrätten fastställde  tingsrättens dom. Två nämndemän var skiljaktiga och ansåg att 18-åringens föräldrar skulle dömas som medgärningsmän i mordetHögsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.

I samband med avslutad verkställighet ansökte den morddömde mannen hösten 2009 om resning beträffande hovrättens dom och yrkade att åtalet skulle ogillas och att målet, i andra hand, skulle återförvisas till hovrätten för ny prövning.

I sin ansökan hänvisade mannen till nya polisförhör där han berättat att mordet egentligen utförts av hans föräldrar och att han själv endast befunnit sig i lägenheten. Mannen åberopade även uppgifter som lämnats till polis av hans yngre bror samt utlåtanden enligt vilka de nya uppgifterna ansågs förenliga med såväl rättsmedicinsk som teknisk utredning som skett i samband med förundersökningen 2005.

Riksåklagaren motsatte sig inte resning till förmån för den dömde mannen och ansökte själv om resning till men för hans föräldrar samt yrkade att de skulle häktas på sannolika skäl misstänkta för mord. I ansökan konstaterades bland annat att hovrätten varit alltför försiktig i sin bedömning av bevisningen mot föräldrarna samt att de nya uppgifter som lämnats av deras son sannolikt hade lett till fällande dom i hovrätten om de lämnats där.

Högsta domstolen, HD, konstaterar att hovrätten i sitt avgörande bedömt att det varit fråga om ett hedersrelaterat brott samt att det ansetts klarlagt att den dömde mannens föräldrar befunnit sig i lägenheten under gärningens utförande. Mamman hade vidare svårförklarliga brännskador och det var hovrättens uppfattning att mordgärningen utförts av mer än en person samt att den morddömde sonen starkt överdrivit sin roll.

Högsta domstolen konstaterar vidare att den nya bevisningen, om den förelegat vid rättegången, även med beaktande av den försiktighet som ska tillämpas vid resning till men för den tilltalade, sammantaget är sådan att den sannolikt skulle ha lett till att föräldrarna fällts för mord. Resning beviljas därför till men för föräldrarna, som nu begärs häktade på sannolika skäl misstänka för mord.

HD finner även, med tillämpning av den så kallade tilläggsregeln, att det finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om sonen förövat det brott för vilket han dömts. Domstolen tar särskilt fasta på att sonen kan ha haft en annan roll i händelseförloppet vid mordet än vad hovrätten funnit och att den bedömning som domstolen kommer att göra kan innefatta en annan bedömning av sonens roll i gärningen. Resning beviljas således även för honom och målet tas nu upp till ny behandling i hovrätten.

Ett justitieråd är skiljaktigt och anser inte att resning ska beviljas.

Bild: Scanpix

  • Alt-texten
    Isak Bellman
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt