Skip to content

”Ekoåklagare utnyttjar redan möjligheterna”

Sigurd Elofsson, specialist inom redovisning och revision hos PwC samt en av författarna till Bokföringsbrott och bokföringslagen, har flera råd att ge bokföringsskyldiga, försvarare, revisorer och redovisare. Men till ekoåklagare har han inga råd att ge.

Den första upplagan av Bokföringsbrott och bokföringslagen kom ut 2002. Den skrevs eftersom det saknades en bok som beskrev vad ett bokföringsbrott var, när det blir ett brott i juridisk mening, vem som är ansvarig med mera.

- Min kollega dåvarande statsåklagaren Anna-Lena Dahlqvist, och jag upplevde att det fanns ett behov av denna typ av bok från utredare inom rättsväsendet, advokater, revisorer med flera som i sin verksamhet hade att se till att bokföringslagarna efterlevs.

Det berättar Sigurd Elofsson, som skrivit det tredje upplagan av boken tillsammans med Christine Andersson.

- Rättspraxis på området var ofta svårtolkad. Brottsbalkens bestämmelser om bokföringsbrott hade dittills inte heller blivit föremål för någon djupare analys i litteraturen.

Boken var ett sätt för att sammanfatta författarnas kunskaper och erfarenheter samt att sprida kunskapen även utanför rättsväsendet, säger Sigurd Elofsson.

- I boken redovisades även de arbetsmetoder som då utarbetats av oss på Ekobrottsmyndigheten för att utreda och lagföra bokföringsbrott. Vi ansåg att det var viktigt att sprida denna kunskap så att bokföringsskyldiga och andra framförallt fick vetskap om hur brottet kunde förebyggas. Bokföringsbrottet är i dag det ekonomiska brott som mest frekvent lagförs.

I den tredje upplagan har boken bland annat utökats med avsnitt om bokföringsskyldighetens utveckling sedan 1929, huvudsakskriteriets kvalitativa och kvantitativa del, väsentlighetskriteriet contra huvudsakskriteriet, en presentation av hur både oriktiga uppgifter och ej bedömbara poster kan presenteras i samma mått, vad avvikelser ska bedömas mot, att registrering i kassaregister är bokföring samt nya exempel och rättsfall. Dessutom diskuteras vad som kan anses utgöra betydande belopp vid prövning av om grovt bokföringsbrott föreligger.

- Boken har uppdaterats med en beskrivning av brottsbegreppet och dess betydelse för bedömningen av det straffbara området och frågor om medhjälp. Avsnittet om företagaransvar och begreppet oaktsamhet belyser rättsutvecklingen genom nyare praxis på området, säger Christine Andersson.

Bokföringsbrott och bokföringslagen vänder sig till försvarare, domare, åklagare, konkursförvaltare, bokföringsskyldiga, redovisningskonsulter, revisorer, skatterevisorer och borgenärer eller andra intressenter till en bokföringsskyldig.

Sigurd Elofsson menar att boken kan betecknas som ett standardverk inom sitt område.

- Den används som kurslitteratur såväl inom rätts- och skatteväsendet som inom näringslivet. Den används nog både som uppslagsbok och handbok och är inte sällan refererad till i domar på alla nivåer. Vår förläggare, Norstedts Juridik, betecknar boken som en handledning/handbok i sin beskrivning av Lagstiftningskedjan.

- Mig veterligen finns det ingen annan bok, ännu, som beskriver bokföringsbrottet och dess rättspraxis så ingående och metodiskt som vi försöker göra.

Sigurd Elofsson har flera råd till personer som på olika sätt kommer i kontakt med bokens ämnesområde.

- Mitt bästa råd till de som är bokföringsskyldiga är att se till att både löpande bokföring och årsbokslut/ årsredovisning upprättas i rätt tid. Det är allt för många som av oaktsamhet blir fällda för denna typ av bokföringsbrott.

Försvarare åt misstänkta för bokföringsbrott råder Sigurd Elofsson att inte slentrianmässigt godta åklagarens påstående om att huvudsakskriteriet är uppfyllt.

- Begär att åklagarens revisor redogör för varför denne anser att de olika felen och/eller bristerna medför att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kan bedömas med ledning av bokföringen, säger Sigurd Elofsson.

Revisorer och redovisare råder han att verka för att klienterna inte av oaktsamhet begår bokföringsbrott.

- Till ekoåklagare behöver jag inte ge några råd. De utnyttjar redan möjligheterna. Det är inte för inte bokföringsbrottet är det mest frekvent lagförda ekobrottet konstaterar Sigurd Elofsson.

 

Köp boken här.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt