Skip to content

HQ-styrelsen vill kräva tidigare anställda på 330 miljoner

Styrelsen i HQ AB föreslår att talan om skadestånd om 330 miljoner kronor ska väckas mot bolagets tidigare vd, revisor och  tidigare styrelseledamöter som en följd av felaktigt utbetalda utdelningar och så kallat bristtäckningskrav.

Den 18 april avser styrelsen i HQ AB att kalla till en extra bolagsstämma för att där lägga fram förslaget om skadeståndstalan.

Styrelsen föreslår att talan om skadestånd ska väckas mot tidigare styrelseledamöter, vd och revisor i bolaget. Skadeståndstalan kan även komma att väckas mot tidigare ledande befattningshavare i HQ AB och HQ Bank AB.

Den vinstutdelning som gjordes år 2009 och 2010 i HQ AB strider enligt styrelsen mot aktiebolagslagen.

"HQ AB kommer därför att rikta krav på återbetalning av erhållen utdelning mot dem som varit i ond tro rörande utdelningens lagenlighet. Det är styrelsens bedömning att denna kategori omfattar de tidigare styrelseledamöterna samt ledamöterna närstående personer och bolag liksom vissa ledande befattningshavare", skriver styrelsen.

- Om de som mottagit medlen är i god tro, det vill säga inte visste eller borde veta att det var fråga om olovlig vinstutdelning eller att de inte har någon betalningsförmåga så skall de som medverkat till den olovliga vinstutdelningen - styrelseledamöter, verkställande direktör eller revisor - stå för den brist som då uppkommer, säger Rolf Dotevall, professor i handelsrätt.

Utöver skadestånd kommer HQ AB även rikta krav mot de tidigare styrelseledamöterna och revisorn enligt reglerna om så kallat bristtäckningsansvar. Totalt uppgår återbetalnings- och bristtäckningskraven till 330 miljoner kronor. Enligt Dotevall är det inte ovanligt att bolag kräver enskilda på skadestånd.

- Det händer inte så sällan att skadeståndsanspråk riktas mot styrelseledamot, verkställande direktör eller revisor. Det är heller inte ovanligt att så kallade bristtäckningsansvar görs gällande.

Günter Mårder instämmer med Dotevall att bolag tidigare har krävt enskilda på skadestånd men anser att HQ-fallet är speciellt och blir principiellt viktigt.  

- Det är sällsynt, men visst har det hänt. Men allt för ofta har styrelseledamöter och ledande befattningshavare som uppenbart brustit i sitt ansvar kommit undan rent juridiskt. Lagen brister när den väl ska tillämpas. Därför blir detta fall principiellt viktigt, för det kan tydliggöra vilket ansvar som verkligen ankommer på styrelse och ledning.

I augusti förra året återkallade Finansinspektionen (FI) tillstånden för HQ AB:s tidigare dotterbolag HQ Bank. Detta med anledning av att tradingverksamheten enligt FI hade tagit så stora risker att bankens överlevnad riskerats. Till följd av de återkallade tillstånden gick miljardvärden upp i rök.

HQ Banks förre tradingchef Fredrik Crafoord har tidigare polisanmälts av HQ AB. Ekobrottsmyndigheten bedriver nu en förundersökning om grovt svindleri samt bokföringsbrott i banken.

Enligt HQ-styrelsen har de haft "betydande svårigheter" att få tillgång till "för utredningen nödvändigt utredningsmaterial hänförligt till bankverksamheten".

Styrelsen hävdar att Carnegie, bankens nuvarande ägare, har vägrat att lämna ut begärd information vilket enligt dem har resulterat i att utredningsarbetet försenas, försvåras och blir mer kostsam.

"Styrelsen har därför för avsikt att hos domstol senare begära ett mot Carnegie riktat så kallat editionsföreläggande avseende att få ut relevanta handlingar. Trots denna begränsning anser styrelsen att det finns tillräckligt underlag för att nu gå vidare i de aktuella frågorna", skriver HQ AB.

– Vi på Aktiespararna är glada att styrelsen går den väg som vi förväntade oss, säger intresseorganisationens vd Günther Mårder till Dagens Nyheter.

Mårder är dock osäker på om förslaget om skadeståndstalan går igenom på den extra bolagsstämman. Aktiespararna förbereder därför nu ett förslag om att en särskild granskningsman ska tillsättas, vilket endast kräver stöd från tio procent av aktieägarna.

Mårder är kritisk till att Carnegie inte vill lämna ut relevanta handlingar och på så vis underlätta HQ-styrelsens utredningsarbete.

– Det verkar som att man i allra högsta grad vill bromsa utredningen. Och vems ärenden springer man?

De 330 miljoner kronor som HQ AB kräver tillbaka avser enbart felaktigt utbetalda utdelningar och så kallat bristtäckningskrav. Till den summan ska läggas skadeståndskraven, som bolaget kommer att precisera senare.

– Skadeståndet kommer att vara ett betydande belopp, så mycket kan jag säga, säger Leif Ljungholm, advokat och ordförande i HQ-styrelsen, enligt Dagens Nyheter.

Ljungholm vill inte kommentera skadeståndsbeloppet ytterligare mer än att det rimligen kan komma att handla om ytterligare hundratals miljoner kronor.

HQ AB:s förslag att kräva tidigare chefer och styrelseledamöter på skadestånd är ett tungt besked för HQ:s före detta styrelseordförande Mats Qviberg.

"Efter att ha ägnat 20 år att bygga upp företaget, så känns det här naturligtvis tungt", skriver han i ett mail till TT.

Utsikterna för att HQ AB:s förslag om att kräva tidigare anställda, styrelsemedlemmar och revisor på skadestånd ska gå i lås är goda enligt Günter Mårder. 

- Vi kan konstatera att motpartens fickor inte är tomma. Det gör att ett eventuellt skadestånd faktiskt kan utkrävas, vilket sällan är fallet.

  • Alt-texten
    Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt